ناصرصالحی
با توجه به مسائل اتفاق افتاده شورا و قوانین موجود، انحلال شورای شهر بوشهر توسط استاندار ضروری است ۰۵ مهر ۱۳۹۹
ناصرصالحی وکیل دادگستری

با توجه به مسائل اتفاق افتاده شورا و قوانین موجود، انحلال شورای شهر بوشهر توسط استاندار ضروری است

نظارت اصلی که از اصل افتاد نه وصل کرد و نه فصل میکند مشروح وظایف شوراهای اسلامی شوراهای اسلامی شهر و روستا و… دارای وظایف که در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵با اصلاحات به آنها اشاره شده است. چه کسی ناظر بر مصوبات است؟؟؟ حوزه […]