ندا شیروانی
زنان نیازمند همراهی ، حمایت و آموزش هستند ۱۰ دی ۱۳۹۸
بررسی مهمترین مشکلات زنان بوشهری

زنان نیازمند همراهی ، حمایت و آموزش هستند

صفحه زنان هفته نامه نصیر بوشهر به بررسی مشکلات زنان بوشهری پرداخته و با طرح چند سوال از زنان نظرات آنها را جویا شده است بنظر شما مهمترین مشکل زنان بوشهری چیست؟ ‐ مشکل فرهنگی؟ سیاسی ؟اجتماعی ؟ اقتصادی؟ لطفا توضیح دهید ‐ برای رفع مشکل فوق الذکر چه راهکار یا پیشنهادی دارید؟ به نظر […]