نعمت شیخ سقا
به بھانه ۲۶ آذر روزحمل و نقل، موقعیت سازمان اتوبوسرانی در زندگی شھروندان 25 آذر 1399
نعمت شیخ سقا

به بھانه ۲۶ آذر روزحمل و نقل، موقعیت سازمان اتوبوسرانی در زندگی شھروندان

نصیر بوشهر – نعمت شیخ سقا – *- دیپلماسی شھری سیاستی مطلوب و مدرن برای ارتقاء صلح و امنیت- حقوق بشر- استانداردھای زندگی – کیفیت زندگی شھروندان- تجدید حیات فرھنگ اجتماعی وفضای ھای عمومی ، مشارکت وعمل است. *- نقش جدید شھرھا دررابطه با مھاجرت مردم از شھرھا و روستاھای اطراف به شھرھای برخوردار، ایجاد […]

نظارت برعملکرد سازمان عریض وطویل شهرداری که وظیفه اصلی شوراهاست نیازبه داشتن سابقه مدیریتی دارد 23 شهریور 1399
ارزیابی عملکرد شورای شهر بوشهر در انتخاب شهردار از نگاه فعالین فرهنگی ، اجتماعی استان ؛

نظارت برعملکرد سازمان عریض وطویل شهرداری که وظیفه اصلی شوراهاست نیازبه داشتن سابقه مدیریتی دارد

باتوجه به عملکردضعیف شوراها در دوره های اخیر و مقایسه آنهاباشوراهای دوره های قبل به نظرمیرسدلازم است درقانون شوراهااصلاحاتی صورت پذیردازجمله شرط ورودبه این رقابت راداشتن سابقه مدیریت به مدت حداقل پنج سال الی ده سال منظورنمایندتاموکلان مجبوربه این همه هزینه نباشند.نظارت برعملکرد سازمان عریض وطویل شهرداری که وظیفه اصلی شوراهاست نیازبه داشتن سابقه مدیریتی […]

شورا در حمل ونقل عمومی وبحث مهم پسماند و بازگشایی معابر عملکردبسیارضعیف نشان داده است! 06 دی 1398
نعمت شیخ سقا ؛ رئیس دومین دوره شورای شهر بوشهر

شورا در حمل ونقل عمومی وبحث مهم پسماند و بازگشایی معابر عملکردبسیارضعیف نشان داده است!

اجازه میخواهم قبل ازپاسخ به چهارسئوال مطرح شده ،باتوجه به تجربه قبل نکاتی رادررابطه حمل ونقل عمومی وبحث مهم پسماندوبازگشایی معابر عملکردبسیارضعیف نشان می دهد.باموقعیت کاندیداهای شوراهاقبل وبعدازورودبه این نوع پارلمان های محلی خدمت خوانندگان عزیزعرضه بدارم.فضای حاکم برانتخابات قبل ازرای گیری بویژه اگرفرداطلاعات لازم ازقوانین ومقررات حاکم برشوراهاوشهرداری نداشته باشدبابعدازانتخاب شدن متفاوت است.اطلاع داشتن […]