نقدی بر کتاب انسان خداگونه
یادداشت و نقدی بر کتاب انسان خداگونه، تاریخ مختصر فردا، نوشته یووال نوح هراری(قسمت اول) ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
دکتر اصغر ابراهیمی

یادداشت و نقدی بر کتاب انسان خداگونه، تاریخ مختصر فردا، نوشته یووال نوح هراری(قسمت اول)

یووال نوح هراری کتاب انسان خردمند، تاریخ مختصر بشر، را در سال ۲۰۱۱ به زبان عبری منتشر کرد، این کتاب در سال ۲۰۱۴ به انگلیسی ترجمه و منتشر گردید. در کتاب مذکور هراری، به صورت مختصر پیدایش عالم را از انفجار بزرگ در ۱۳/۵ میلیارد سال پیش شرح می دهد تا شکل گیری زمین در […]