هادی برمکی
آقای استاندار، به دریا رفته می‌داند مصیبت‌های طوفان را ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
هادی برمکی

آقای استاندار، به دریا رفته می‌داند مصیبت‌های طوفان را

ته‌لنجی سال‌هاست که با پوست و گوشت مردم جنوب عجین شده است. شغل آبا و اجدادی مردان نوار‌ مرزی‌ست. کالای همراه ملوان باعث‌ اشتغال‌زایی شده است، بدون اینکه دولت‌ها نقشی در آن داشته باشند. ملوانان با تکیه بر این شغل بار سنگینی را از دوش دولت‌ها در موضوع اشتغال‌ برداشته‌اند اما به ندرت پیش آمده […]