کنگان رابهتر بشناسیم
کنگان رابهتر بشناسیم 21 فروردین 1399
کاشف الغطا یوسفی

کنگان رابهتر بشناسیم

تاریخچه ای قبل از انتزاع شدن کنگان نام یکی از شهرستان های هفت گانه ٔاستان بوشهر است و حدودآن به قرار زیر است : از شمال به بخش مرکزی و قیر و کارزین شهرستان فیروزآباد. از خاور به بخش بستک شهرستان لار. از باختر به بخش خورموج. از جنوب به خلیج فارس و بخش گاوبندی […]