کنگان رابهتر بشناسیم
کنگان رابهتر بشناسیم ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
کاشف الغطا یوسفی

کنگان رابهتر بشناسیم

تاریخچه ای قبل از انتزاع شدن کنگان نام یکی از شهرستان های هفت گانه ٔاستان بوشهر است و حدودآن به قرار زیر است : از شمال به بخش مرکزی و قیر و کارزین شهرستان فیروزآباد. از خاور به بخش بستک شهرستان لار. از باختر به بخش خورموج. از جنوب به خلیج فارس و بخش گاوبندی […]