گرانی
بررسی تاثیر گرانی ها بر وضعیت روانی ۳۰ تیر ۱۳۹۹
رباب پرویزی

بررسی تاثیر گرانی ها بر وضعیت روانی

بازار اقتصادی دچار آشوب و بی سامانی می‌شود مردم هم گرفتار بی قراری های ناشی از بی اعتمادی به آینده گرانی و تورم هستند و این بزرگترین ضربه را به امید اجتماعی وارد می‌کند. گرانی و تورم در ماه‌های گذشته تاثیرات زیادی بر زندگی مردم داشته و به طور کلی زندگی بسیاری از آنها را […]

فشار گرانی بر روح و روان مردم ۲۵ خرداد ۱۳۹۹
بهرام نکیسا

فشار گرانی بر روح و روان مردم

این روزها گرانی و وضعیت سخت زندگی و معیشت مردم بر وضعیت کرونای جامعه نیز افزوده گردیده . شرایطی که نیازمند توجه بیشتر همه ، بویژه همدلی و همگرائی اولیاء امور و کارگزاران و سیاست گذاران در حاکمیت ائم از دولت و مجلس می باشد . عموم مردم کشور این روزها به سختی امور زندگیشان […]