نصیر بوشهر – حسین حشمتی – روسای کانون های بازنشستگی اخیرا نشستی وبیناری باوزیر کارومدیرعامل صندوق داشته اندکه اگرچه خبرآن رسانه ای نگردیده اما مهم ترین خواسته های آنان طی فهرستی۱۹بندی درسایت صندوق بار گذاری شده که ازمیان مواردمطرح شده، موضوعات شفاف سازی عملکردشرکتهای تابعه(بند۱۴)و ناکارآمدی بیمه تکمیلی(بند۳) مهم ترین مواردی است که نگارنده ضمن […]

نصیر بوشهر – حسین حشمتی – روسای کانون های بازنشستگی اخیرا نشستی وبیناری باوزیر کارومدیرعامل صندوق داشته اندکه اگرچه خبرآن رسانه ای نگردیده اما مهم ترین خواسته های آنان طی فهرستی۱۹بندی درسایت صندوق بار گذاری شده که ازمیان مواردمطرح شده، موضوعات شفاف سازی عملکردشرکتهای تابعه(بند۱۴)و ناکارآمدی بیمه تکمیلی(بند۳)
مهم ترین مواردی است که نگارنده ضمن پرداختن به مقوله ابهام بر عملکرد صندوق،دو بخش پیش گفته رانیزموردنقدوبررسی قرار خواهد داد.
صندوقی که اندوخته های عمروجوانی یک میلیون و۵۰۰ هزارنفربازنشستگان کشوری را ازیک قرن پیش تاکنون در اختیارداشته،عروس هزار دامادی است که ازجایگاه شعبه ی کوچکی باعنوان (دایره تقاعد) اداره کل حسابداری وزارت مالیه درسال۱۳۰۱،حالاباگذشت حدودیک قرن به دستگاهی عریض وطویل وفربه تبدیل گردیده که موظف به اداره صندوق ازطریق سرمایه گذاری درامور اقتصادی و تجاری وکسب سود،ضمن پرداخت حقوق بازنشستگان تحت پوشش،در زمینه های بهداشت ودرمان ورفاه انان نیزاهتمام ورزد.
باتوجه به توضیحات پیش گفته،سئوال اساسی این است که ایااهداف موردنظرمحقق گردیده یاخیر؟.
واقعیت این است که دولت های وقت،کم وبیش ازاین زیر مجموعه ی ثروتمند به عنوان قُلک وحیات خلوت استفاده نموده ونه تنهاکسورات قانونی راکه ازحقوق ماهیانه کارمندان کسرشده به موقع پرداخت نکرده اندبلکه پروایی هم نداشته اندکه درمواقع کمبودهای نقدینگی میلیاردها تومان‌ازموجودی حسابهای بانکی این صندوق برداشت نمایند کمااین که به گفته ی احمد میدری معاون وزیرکار، رقم بدهی دولت ازاین بابت بالغ بر۷۰میلیاردتومان می باشدکه به جای پرداخت پول نقدتعداد۱۱۰شرکت زیاندهی که وبال گردن دولت بوده اند واگذارشده که تنها ۷۹شرکت اقدام به انتشارصورت های مالی نموده اندوبراساس آنچه که درسامانه شفافیت صندوق منتشر گردیده ازمجموع این ۷۹شرکت،تعداد۲۰شرکت دارای زیان انباشته ای به مبلغ هزار میلیاردو۱۰۳ میلیون تومان هستند که بالاترین زیان انباشته مربوط به شرکت آپاداناسرام،زیرمجموعه یکی ازشرکت های سرمایه گذاری آتیه صبا،بازیان انباشته ای بالغ برهزارمیلیاردو۶۴۲ میلیون تومان است و علاوه بران، شرکتهای تولیدی تجهیزات ایمنی راههابا۳۱، شیرخشک نوزاد پگاه با۲۱و شیرپاستوریزه پگاه خوزستان با۱۶میلیاردتومان زیان انباشته رتبه های بعدی رابه خود اختصاص داده اند.
نکته ی حائزاهمیت درسامانه شفافیت صندوق اما،وجود۱۳ شرکت بانسبت بدهی بالای ۱۰۰درصدی می باشد که حتا ارقام ۳۰۰و۶۰۰درصدی هم در میان آنهادیده می شودوانقدر چشم گیرندکه توجه رسانه ی ملی راجلب نموده اندتاانجا که سایت اموراقتصادی صدا و سیما،ضمن گزارشی مدعی شد۱۲شرکت این هلدینگ درسال۹۸ زیانده بوده اند که به دنبال این ادعا،مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه صباضمن توضیحاتی گفت از ۱۲شرکتی که درآن گزارش زیانده اعلام گردیده پنج شرکت در۶ماهه اول سال۱۳۹۹ سودده شده وشش شرکت (کاغذی)راهم منحل کرده است که این توضیحات بر ابهامات افزوده است زیرا اولا اوبه۱۱شرکت بدون ذکر نام اشاره نموده وحال آن که صحبت از۱۲شرکت درمیان است وثانیا مشخص نیست پنچ شرکت موردنظر مدیر عامل اتیه صباچگونه و با اعمال کدام روش تخصصی درعرض شش ماه ناگهان سود ده شدندو ثالثاباانحلال ان۶ شرکت کاغذی!سرمایه و دارایی های آنهابه چه سرنوشتی دچار گردیده است؟وچرا موضوع جهت بررسی بیشتربه مراجع قضایی گزارش نشده است؟ واین بی توجهی به وضعیت اسف باربازنشستگان کشوری درحالی است که صندوق بدون کمک یابه عبارت دیگر (پرداخت رقم ناچیزی ازبدهی ۷۰میلیاردی تومانی) توسط دولت آنهم درمواقع اضطرار، قادربه پرداخت حقوق ماهیانه بازنشستگان نمی باشد.
واماوضعیت بیمه تکمیلی هم دست کمی ازاوضاع تعدادی از شرکتهای کم بازده بیمه آتیه صبا نداردچون این بخش نیزدر تیُول دستگاه خود سردیگری به نام شرکت بیمه آتیه سازان حافظ از زیر مجموعه های بیمه سلامت وابسته به وزارت بهداشت ودرمان می باشد که روسای کانونهای بازنشستگی درنشست اخیرباوزیرکار از ناکارآمدی بیمه تکمیلی و تاخیر در پرداخت مطالبات انتقادشدیدکرده و خواستار تغیرساختارفعلی گردیده وپیشنهادداده اندباتجمیع بیمه های خدمات درمانی،تکمیلی واکمل،سازمان یکپارچه ای عهده دارامور بیمه ای بازنشستگان شودکه گذشته ازاینکه نیازبه مصوبه مجلس داردوزمان براست اصولا تجمیع آنها هم مشکل ناکار آمدی آتیه سازان رامرتفع نخواهدساخت زیرااشکال دراعمال روش بیمه صندوقی است به این معنی که پس از طی پروسه طولانی زمان بررسی اسنادپزشکی توسط بیمه آتیه سازان،نوبت به بررسی مجددتوسط نمایندگان صندوق می رسدکه معمولا سلیقه ای است چون این نمایندگان فاقددانش یا حتا تجربه پزشکی می باشند ولذا باهدف کاستن از هزینه های صندوق، معمولا درصدهایی ازاسنادپزشکی را حذف می کنند ودرنتیجه مبلغی که به حساب بازنشسته واریز می شودزیر۵۰درصد است وبا توجه به این که سامانه ای برای اعتراض توسط ذینفعان وجودنداردلذاحق بازنسستگان ضایع می گردد،پیشنهاد می شود نمایندگان صندوق از شعب بیمه آتیه سازان به شعب صندوق منتقل گردیده و نظر تخصصی پزشکان آتیه سازان ملاک عمل در پرداخت اسناد پزشکی ملاک عمل قرار گیرد

  • منبع خبر : نصیر بوشهر