نصیربوشهر – پژمان رحیمی قره میرشاملو: سیره ائمه “علیهم السلام”سیره تربیت وهدایت عملی انسان وجامعه است !!! وسیره ان بزرگواران دارای ابعاد “فردی””اجتماعی””،سیاسی””نظامی””خانوادگی””اقتصادی”” ومدیریتی” میباشد وتمام ابعادموردنیازانسان ها وجوامع رادررسیدن به مقصدنهایی شامل میشود!!! دربین ائمه، حضرت علی (ع) در مدت زمامداری خود، سیره مدیریتی کامل و جامعی را از خود بر جای گذاشت […]

 

نصیربوشهر – پژمان رحیمی قره میرشاملو:

سیره ائمه “علیهم السلام”سیره تربیت وهدایت عملی انسان وجامعه است !!!

وسیره ان بزرگواران دارای ابعاد “فردی””اجتماعی””،سیاسی””نظامی””خانوادگی””اقتصادی”” ومدیریتی” میباشد وتمام ابعادموردنیازانسان ها وجوامع رادررسیدن به مقصدنهایی شامل میشود!!!

دربین ائمه، حضرت علی (ع) در مدت زمامداری خود، سیره مدیریتی کامل و جامعی را از خود بر جای گذاشت !!!

و می طلبد که امروزه ،برای “نسل” و” سیاست گزاران” حاضر کاملا تبیین گردد
!!!

خصوصا که آن حضرت “اصل شایسته سالاری” را که از “مولفه های مهم مدیریت” است ،
مد نظر کامل قرار داده و به کرات تاکید می فرمودند !!!

من جمله،!!!
تاکید آن حضرت به قاضی منصوبش که می فرماید :

” ای رفاعه بدان که این حکومت امانتی است که …”!!!

از نظر امیر مومنان حضرت علی (ع)،مدیریت جامعه و تمامی پست های مدیریتی و سیاسی کار های تخصصی ویژه ای هستند که هر کدام “ادم خاص خود را” می طلبد!!!
و هر پستی به تناسب نیاز به خلاقیت ،شایستگی و تخصص ویژه ای که دارد ،جایز نیست که افراد متناسب ومناسب باسایرمشاغل و پست ها ،متصدی ان ها شوند!!!

زیرا،دران صورت نمیتوان به یک نظام سیاسی حتی در”حدمطلوب “دست یافت!!!

امام علی (ع)،مدیریت جامعه واداره ان رابه” محوروسط اسیاب” تشبیه کرده اند !!!

همچنانکه سنک اسیاب فقط حول “محور خود”میچرخد!!!
والا!!!
خیر!!!
نمی چرخد!!!

مدیران جامعه
و”نخبگان ”
نیز
” محورهای چرخش جامعه ”

هستند که باید هرکدام برای” شغل ومنصب “خودمناسب ومتناسب بوده وباشد!!!

واز”توان “و”صلاحیت های علمی وتخصصی “و ودریک کلام” شایستگی های لازم” برخوردارباشند!!!
چراکه درغیراین صورت” ضعف”” نارسایی “”بی عدالتی”” بی قانونی”” و..”جامعه وتشکیلات اداری رافراگرفته وجامعه رابه “انحطاط” خواهدبرد!!!

منبع:
برگرفته ازنظرات اندیشمندان وروایات

  • منبع خبر : نصیر بوشهر