محمد مهدی علی پور، فعال فرهنگی و اجتماعی در پاسخ به یادداشت مهندس عباسی سملی که با عنوان، “تخریب فرزندان استان کافیست” و دیروز پنجشنبه، در فضای شبکه های اجتماعی بوشهر، منتشر شده بود گفت؛ جناب عباسی سملی، از بدبختی های جوانان حامی دولت هم با نثری روان قلم زنند و با چشمان باز و […]

محمد مهدی علی پور، فعال فرهنگی و اجتماعی در پاسخ به یادداشت مهندس عباسی سملی که با عنوان، “تخریب فرزندان استان کافیست” و دیروز پنجشنبه، در فضای شبکه های اجتماعی بوشهر، منتشر شده بود گفت؛ جناب عباسی سملی، از بدبختی های جوانان حامی دولت هم با نثری روان قلم زنند و با چشمان باز و بدون جبهه گیری خاص، واقعیت ها را به درستی انعکاس دهند.

مشکل امروز استان بوشهر، به فنا رفتن عمر جوانیِ عده ای است که در راهروهای استانداری و امثالهم، برای یک قرارداد شرکتی، صبح تا شب خواهش و تمنا می کنند و وعده های توخالی دریافت می کنند.

???? | بینامدیا