مبین انرژی در این ماه باتوجه به محدودیت های گازی شرکت گاز منطقه ای بوشهر و متناوبا کاهش توزیع گاز خوراک از سوی این یوتیلیتی به درآمد ۳/۳ هزارمیلیاردی دست یافت، این درحالی است که حجم فروش این شرکت در مقایسه با ماه کاهش ناچیزی را تجربه کرده است. مبین در ۹ ماه گذشته به […]

مبین انرژی در این ماه باتوجه به محدودیت های گازی شرکت گاز منطقه ای بوشهر و متناوبا کاهش توزیع گاز خوراک از سوی این یوتیلیتی به درآمد ۳/۳ هزارمیلیاردی دست یافت، این درحالی است که حجم فروش این شرکت در مقایسه با ماه کاهش ناچیزی را تجربه کرده است. مبین در ۹ ماه گذشته به درآمد ۳۷ همتی دست یافت که ۲۴ درصد از مدت مشابه سال قبل بیشتر است.از طرفی حجم فروش این شرکت در این بازه ثابت و بدون تغییر بوده است. واحد اکسیژن این شرکت در این بازه با ظرفیت ۷۲ درصد سرویس دهی داشته است، این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل این عدد ۶۵ درصد بوده است.