شاید یکی از مسائل مهم زنان درکشورما این باشد که مهم ترین مساله زنان چیست؟ سیاست گذاران .برنامه ریزان .مدیران اجرایی .چه چیز یاچیزهایی رامی بایست دراولویت وخط اصلی کارهای خود قراردهند . از مهم ترین مسائل[...]

صفحه زنان هفته نامه نصیر بوشهر به بررسی مشکلات زنان بوشهری پرداخته و با طرح چند سوال از زنان نظرات آنها را جویا شده است
بنظر شما مهمترین مشکل زنان بوشهری چیست؟
‐ مشکل فرهنگی؟ سیاسی ؟اجتماعی ؟ اقتصادی؟ لطفا توضیح دهید
‐ برای رفع مشکل فوق الذکر چه راهکار یا پیشنهادی دارید؟

شاید یکی از مسائل مهم زنان درکشورما این باشد که مهم ترین مساله زنان چیست؟ سیاست گذاران .برنامه ریزان .مدیران اجرایی .چه چیز یاچیزهایی رامی بایست دراولویت وخط اصلی کارهای خود قراردهند . از مهم ترین مسائل ومشکلات بحث خانواده است .درحقیقت ازدواج وتشکیل خانواده مهمترین چالش ومشکل برای زنان می باشد چراکه مشکلات زیادی رابه دنبال دارد درتحلیل این مسئله بایدگفت: مهم ترین علت فراهم نکردن الگویی مناسب برای بسترسازی ازدواج است .زنان به عنوان یکی از انواع سرمایه های انسانی تقریبا نیمی ازجمعیت کارهرکشور را تشکیل می دهند.ازلحاظ اقتصادی هم مشارکت بالای زنان درنیروی کار می تواند با افزایش دادن عرضه کارباعث افزایش رشداقتصادی کشورها شود .سهم زنان درنیروی کاربه یکی ازمسائل کلیدی دراقتصاد کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه تبدیل شده است همیشه هم این سوال مطرح بوده که آیا زنان هم می توانند در اقتصاد جامعه شرکت کنند.آیایک زن نقشی در رشد اقتصادی یا رشد یک کشور دارد؟دربعضی از مراکز هم چون استان بوشهر براین باورند که مهم ترین نقش زن درخانواده است وموقعه ای هم که درتاریخ قوانینی به وجودآمده که شرکت افراد اعم از زن و مرد را در دنیای اقتصاد آسان ترکند.تقریبا نگاه انها این بوده که چه کسی بهتر می تواند درفعالیت های اقتصادی مشارکت داشته باشد وازدیدگاه یک زن به مسئله نگاه نمی کردند وقوانین رابه نفع مردان تنظیم کرده اند .درپایان با سرو سامان دادن اوضاع اقتصاد وحل مشکلات ازدواج بایک برنامه جدی و راهبردی می توان مشکلات زنان رادر استان حل وفصل کرد .

  • منبع خبر : نصیر بوشهر