بعدازشهریور۱۳۲۰با رفتن رضا شاه فرزندش محمدرضا به عنوان شاه ایران ،با نظر انگلیسی ها وروس ها به کمک عمال داخلی همچون فروغی،زمام اموررا به دست گرفت.به علت اشغال ایران توسط متفقین پادگان های نظامی ،پاسگاهها دراقصی نقاط ایران موردهجوم ودستبرد خوانین وروسای ایلات وعشایرقرار گرفت.ارتش ایران تقریبا مضمحل گردید.پادگان ها خالی از افراد نظامی گردیدند […]

بعدازشهریور۱۳۲۰با رفتن رضا شاه فرزندش محمدرضا به عنوان شاه ایران ،با نظر انگلیسی ها وروس ها به کمک عمال داخلی همچون فروغی،زمام اموررا به دست گرفت.به علت اشغال ایران توسط متفقین پادگان های نظامی ،پاسگاهها دراقصی نقاط ایران موردهجوم ودستبرد خوانین وروسای ایلات وعشایرقرار گرفت.ارتش ایران تقریبا مضمحل گردید.پادگان ها خالی از افراد نظامی گردیدند واسلحه ها به دست مردم افتاد.این امر باعث شدکه ازشهریور۱۳۲۰الی سال ۱۳۳۵دولت مرکزی وشاه جوان چندان تسلطی بر امورنداشته باشندوامنیت چندانی درایران حکمفرمانباشد.ازجمله منطقه جنوب وبه خصوص دشتی،دشتستان،وتنگستان،هم از این قاعده مستثنی نبود.درهر کدام ازاین مناطق سه گانه بزرگان وروسای قوم باسر پیچی ازحکومت مرکزی قدرتی به هم زده بودند از جمله درمنطقه دشتی کدخداه،وروسا وخوانین بودندکه عرض اندام می کردند.ایرادی که واردبود بر بزرگان وکدخداهای دشتی بعد از شهریور ۲۰این بود که دیگر ان اتحادقبل ازشهریور بیست را نداشتند.مثلا درزمان رضا شاه اگر ستون خلع سلاح ازدولت مرکزی به منطقه دشتی گسیل میشدبا مقاومت تمامی بزرگان دشتی مواجهه می گردید،مانند جنگ محمد ابادخورموج که تمامی خوانین وروسای دشتی دران حضور داشته وبا هم متحدبودند،اگر چه درجنگ شکست خوردندوحتی در دیگر موارد حاضر به همکاری با دولت مرکزی علیه هم محلی های خودشان نبودند.اما بعد از شهریور بیست حس رقابت وحسادت عجیبی دربین کدخداها روسا،وخوانین دشتی نسبت به هم نمودار شد.شاید هم این کار از ترفند وحیله های دولت مرکزی بود که بتواند قدرتهای محلی را سر کوب نماید.یکی از قدرتهایی که بعد ار شهریور ۲۰تا سالهای ۳۷توانسته بودنظر دولت مرکزی ونیروهای نظامی را به خود معطوف کندریس غلام رزمی بود.وی که دربیشتر نقاط دشتی اعمال نفوذ داشت مرکزیت خودرا در منطقه سنا تالاور قرار داده بود.به واسطه تفنگچیان قهاری که داشت درمنطقه اعمال قدرت می کرد.وخانه او جای امنی برای نظامیان فراری ویا افراد موردتعقیب دوات قرار گرفته بود.البته بودند خوانین وروسای دیگری در دشتی که انها هم صاحب قدرت بودند.همین وجود چندین قدرت دریک منطقه باعث شد که متاسفانه بدعتی زشت در دشتی پدیدار شود به این صورت که ،هر کدام برای حفظ قدرت خویش حاضر بودندبا دولت مرکزی وستون نظامی اعزامی به منطقه ،علیه دیگری همکاری نمایند تا شاید چند صباحی قدرت خودرا حفظ نمایند.اعمال قدرت ریس غلام در دشتی همزمان بودباشورش عشایر فارس درسال های ۱۳۳۳که با تحریک انگلیسی ها صورت گرفته بود.نزدیکی شاه به امریکایی هاوقرادادهای نفتی که با کمپانیهای امریکایی بسته شدباعث نگرانی های انگلیسی گردید.انگلیسی ها با سابقه ای که درمنطقه جنوب وبا شناختی که از ایل قشقایی داشتند باعث شورشهایی درسال ۱۳۳۳درجنوب گردیدند تا به واسطه این کار هشداری به محمد رضا شاه داده باشند که انگلیس هنوز در ایران صاحب نفوذ است.دولت از این نا امنی ها درجنوب احساس خطر کردوشاه با سفری به لندن توانست مجددا نظر انگلیسی هارا جلب کندوبعد از ان شورش فارس را کاملا سرکوب نمود.شورش عشایری فارس نظامیان بیشتری را متوجه خود ساخته ،برای همین امر فرصتی مناسب برای خوانین وروسای دشتی بود که به حکومت های محلی خود ادامه بدهند.ریس غلام رزمی یکی از این قدرتها بود که وجود او درمنطقه برای دولت قابل تحمل نبود،به همین دلیل چندین بارستون های نظامی برای خلع سلاح،وقلع وقمع وی به منطقه اعزام شدند.درهرکدام از این حمله های نظامی به منطقه بعضی از کدخداها وبزرگان دشتی هم به نوعی تحت عنوان چریک با ستون اعزامی همراهی می کردند.یکی از این حملات حمله ای بود که توسط یکی ازواحدهای سپاه پنجم فارس به فرماندهی سرلشکر محمد تقی مجیدی صورت گرفت.ابتدا توسط اعلامیه ای درمنطقه دشتی به مردم اعلام گردیدوسپس حمله اغازشد.سرلشکر مجیدی همان فردی که مسول دادگاههای نظامی محاکمه گروه نواب صفوی از فداییان اسلام بود،و بعد ازانقلاب به دست انقلابیون گرفتار واعدام گردید،در این حمله به دشتی ضمن درگیری وکشته وزخمی شدن عده ای نظامی وشخصی،قدرت ریس غلام را از بین برده وسر کوب گردید.متن یکی از اعلامیه ها که در ان سالها توسط هواپیما بر اسمان منطقه دشتی پخش گردیدبه شرح ذیل بود،،
ساعت ۵صبح -روز جمعه ۱۳۳۷/۲/۱۲سپاه ۵اعلامیه
پیروی از منویات مبارک اعلی حضرت همایون شاهنشاهی محمد رضا شاه پهلوی بزرگ ارتشتاران محبوب که همواره به رفاه حال واسایش عموم توجه مخصوص مبذول می فرمایند:
چون با کلیه اقداماتی که به منظور هدایت غلام رزمی به عمل امده نتیجه ای حاصل نگردیده است وشخص مذبور با اغفال ومرعوب نمودن عناصرساده قتل وجنایات متعدد وجمع اوری سارقین مسلح وجنایت کاران به دور خود وپشتیبانی از انها موجبات هتک ابرو وحرمت اهالی شاه پرست ومیهن پرست دشتی ودشتستان را فراهم نموده،لذا به یکی از واحدهای نظامی سپاه پنج دستور داده شد تا نسبت به دستگیری ویاقلع وقمع غلام رزمی وهمدستان او اقدام واین لانه فساد راکه امنیت منطقه دشتی را مختل نموده ودردسرهای بسیاری برای مردم ان سامان فراهم کرده است درهم بشکند.
ضمنا بدین وسیله اعلام می گردد ،هر کس از این عنصر جانی وتفنگچیان تابعه او به هرنحوی طرفداری کندویا انها را مخفی نمایدبه سرنوشت شوم غلام رزمی وتفنگچیان تابعه اوگرفتار شده وبا شدیدترین وجهی به کیفر قانونی خواهد رسید.
فرمانده سپاه پنج سر لشکر م-ت مجیدی

  • منبع خبر : نصیر بوشهر