تابستان با روزهای بلند و شبهایی کوتاه به بیانی روشن تر فصل سوزان و عرق ریزان ، کم کم به انجام خود میرسد . حرارت و گرمای نفس گیر و طاقت فرسایش ،آدمیان را از خیابان و بیابان به درون خانه ها کوچ میدهد تا نفس گرم و تازیانه های شلاق آسا و بی امان […]

تابستان با روزهای بلند و شبهایی کوتاه به بیانی روشن تر فصل سوزان و عرق ریزان ، کم کم به انجام خود میرسد . حرارت و گرمای نفس گیر و طاقت فرسایش ،آدمیان را از خیابان و بیابان به درون خانه ها کوچ میدهد تا نفس گرم و تازیانه های شلاق آسا و بی امان خورشید رهایی بخشد . تابستان بالاجبار وتحت تحکم بی چون چرای طبیعت می باید دامن آتشین خود را جمع کرده وجای خود را به فصل زرد پاییز بدهد . این فصل جدید ، روزهای بلند تابستان را کوتاه کرده و به جای آن پرده سیاه شب را به سر ایام می کشاند . پاییز درختان را عریان و پوشش مستوری آنها زرد و بر زمین میریزد . زمین گرم را سرد و بی جان می کند و مرگی موقتی را با خود به ارمغان می آورد که ثمره ذات و تلاش و هویت اوست وباعث میگردد که همگان را از سوز سرما به درون آشیانه ها سوق داده و محفل های بیرونی را به درون بکشاند.پس ما میان سوز گرما و سوز سرما گرفتار آمده ایم و هر کدام سعی می کنند که به شیوه خود ما را به اندرون خانه ها راهنمایی کنند. با این همه ، هردو لطافت و شیرینی و زیبایی خاص خود را دارند .

متاسفانه امسال تلخ کامی ویروس نحس کرونا ، تابستان را به کام انسانها تلخ کرد و زهر نیش خود را در جان و روان آدمیان فرو برد و روزهای بلند تابستان را به سیاهی مشمئز کننده بدل نمود ،
روابط گرم وتنگاتنگ آدمیان به فاصله اجتماعی تغییر شکل داد و اقتصاد جهانی را دستخوش فقر و بیکاری نمود . و کنون که فصل زرد برگ ریزان پاییزی ،آرام آرام خود را به منصه ظهور می رساند ،کرنایی که همه چیز را به سیاهی کشانده به استقبال آن می رود و ظاهرا جا خوش کرده وقصد رفتن ندارد و مهمان همه فصول شده است .
پاییز هم به سنت پیشین روزگاران ،رفتنی است که با رفتنش حیات ، سرزندگی و تفرج هستی را بدنبال خواهد آورد .
رفتنی ها باز خواهند گشت ،پیر دگر باره جوان خواهد گشت .رویش جدید وچهره ای نو بوجود خواهد آمد .اما کرونا که برگ ریزان عمر و حیات آدمی است ، هرگز آنچه را که ستانده باز پس نخواهد داد .
بنابراین لازم است که قدر داشتنی های مادی و معنوی خود را بدانیم و برای از پا درآوردن آن ، اتحادی منسجم واستوار می طلبد که آن هم بی من و تو امکان پذیر نخواهد بود .
کرونا باعث شد که در کنار همدیگر بایستیم و به دور از سلایق ، باورها ، اختلافات را کنار گذاشته و در صفی محکم دست بدست هم دهیم تا مهر نو رسیده را از پستی و پلشتی و سیه روزی این ویروس منحوس به شادمانی تبدیل کنیم .امین

  • منبع خبر : نصیر بوشهر