فوتبال باهمه جذابیت هایش ورزشی بیرحم است درست به مانند زندگی.همان طور که روزی دراوج پادشاه هر کوی وبرزن هستی ومعشوقه توپ وچمن.روزی هم ممکن است باغم واندوه همه آنها را از تو بگیرد بی سبب نیست که گفته اند فوتبالیست دوبار می میرد خداحافظی از دنیای توپ گرد برای فوتبالیست ها خصوصا برای آن […]

فوتبال باهمه جذابیت هایش
ورزشی بیرحم است
درست به مانند زندگی.همان طور که روزی دراوج پادشاه هر کوی وبرزن هستی ومعشوقه توپ وچمن.روزی هم ممکن است باغم واندوه همه آنها را از تو بگیرد
بی سبب نیست که گفته اند فوتبالیست دوبار می میرد
خداحافظی از دنیای توپ گرد برای فوتبالیست ها
خصوصا برای آن دسته که میخواهند دراوج کنار بروند
غمبار وتلخ است
اما نام ویادشان همیشه درخاطره ها ماندگار خواهد بود
درد کهنه کمر بالاخره پسر بلندبالای دزفولی را به جبرمتقاعد نمود که باید کفش ها را بیاویزد
به مثابه اکثر فوتبالیست های بزرگ ومطرح در زمینهای خاکی پابه توپ شدتا به رویاهای رنگینش جامه عمل بپوشاند

در بوتان وشهرداری دزفول قصه قدکشیدن آغاز نمود
تا سالها بعد با کلی آرزو مسافر بندر شود
وقهرمان قصه های کل خیری وننه زبیده
وجمشید وماشو برروی سکوهای ورزشگاه پیرشهر برایش کل بزنندوپایکوبی کنند
وطنین《عبدالله باغیرت》تمام پهنه شهر را دربر بگیرد
جومونگ فوتبال ایران.به بخش پررنگی ازخاطرات قشنگ شاهینی های این دیار تعلق دارد
مکتبی که مردان اسطوره ای ونامهای بزرگ درخود کم نداشته است
حالا اسم او هم درکنار این بزرگان جاخوش کرده است
به پاس ۷۲۰۰ دقیقه تلاش جانانه برای شاد کردن خور عبدالله دیلم تا بندوی عسلویه،که بعد از هر برد گویی دوباره زندگی دراین سامان به جریان می افتاد
عبدالله متشکریم برای روزهایی که درلیگ یک
کنار بازیاری ودشتی
قوت قلب کللی فرد بودی
ودرلیگ برتر مایه آرامش سرهنگ یاوری
متشکریم برای روزی که بقول فوتبالی ها《سوپرپاس》دادی تا عباس مرداسی تک به تک راتبدیل به گل نماید
وتمام ایران بشود بوشهر
وبوشهری ها یزله کنان در ابتدای تابستان ۸۸#۱تیر۸۸#پس از پانزده سال صعودشان رابه لیگ برتر جشن بگیرند
ودوباره تنها شاهین زنده فوتبال ایران بر قله رفیع فوتبال
ایران درخشیدن آغاز نماید
متشکریم برای شب تاریخی که مس متمول مظلومی
با شلیک رعد آسای تو به زانو درآمد
وشیرینی شب عیدفطر به کام بوشهری ها
حلاوت دیگری گرفت
تا #گزارش شاهین بهرام نژاد عزیز هم با آن تکیه کلام معروف
عبدالله بزن از آن شوتهای معروفت
متشکرم عبدالله که صدای ماروشنیدی#
هم بشود یکی از دوست داشتنی های تاریخ فوتبال ایران وجنوب شاهینی ها
اینجا تا همیشه برای تمام شادیها وخاطراتی که خلق کردی
قدردان تو هستند
قطعا خودت هم این را دردوره چهارساله حضورت درشاهین درک کرده ای
که درمتن خداحافظی ازمیادین نوشتی《بوشهر جایی که معنای واقعی
عشق واحترام وقدرشناسی را دیدم》
سپاس جومونگ فوتبال ایران《آن سفرکرده که صدقافله دل همره اوست
هر کجا هست خدایا بسلامت دارش》

  • منبع خبر : نصیر بوشهر