نصیربوشهرآنلاین – محمد کرمی فر: حوزه سلامت یکی ازمهم ترین بخش های هرجامعه ای است،عملکرد مطلوب این حوزه باعث میشود که امید به زندگی افراد جامعه افزایش پیدا کند وزندگی بانشاطی داشته باشند مسائل اجتماعی گاه میتوانند عملکرد این حوزه را دچار خدشه کنند هرچند برای مسائل اجتماعی تعاریف مختلفی وجود دارد اما به طور […]

نصیربوشهرآنلاین – محمد کرمی فر:

حوزه سلامت یکی ازمهم ترین بخش های هرجامعه ای است،عملکرد مطلوب این حوزه باعث میشود که امید به زندگی افراد جامعه افزایش پیدا کند وزندگی بانشاطی داشته باشند
مسائل اجتماعی گاه میتوانند عملکرد این حوزه را دچار خدشه کنند
هرچند برای مسائل اجتماعی تعاریف مختلفی وجود دارد اما به طور خلاصه میتوان گفت که مسائل اجتماعی قبح اخلاقی دارند وهنجارهای جامعه را می شکنند
دربخش سلامت خرده نظام های اجتماعی،سیاسی وفرهنگی میتوانند مسائل اجتماعی را بوجود بیاورند واین بخش را دچار مشکلات مختلفی کنند
مهم ترین مسائل اجتماعی حوزه سلامت ،دسترسی به داروهای ضرور،تامین مالی،حاکمیت و راهبری سیستم،وهمچنین اخلاق حرفه ای تقسیم میشوند
درشرایطی که درحال حاضر،مجموعه های درمانی وابسته به سازمان تامین اجتماعی دراستان با چالش های جدی دربرآورده شدن این مسائل روبرو هستند
واین ادعا درکلیه مراکز وبیمارستانهای سازمان ،روزانه بیماران را با مشکلات فراوانی روبرو کرده است
بنرهایی با مضمون های ممنوعیت ورود وارائه خدمات برای هنجارشکنی مورد نظر تنظیم کنندگان این شعارها درتمام مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی درسطح استان،نظر هرمراجعه کننده ای را به خود جلب میکند
آیا درشرایط ملتهب کنونی،این گونه تصمیم گیری ها،به مثابه استخوان لای زخم گذاشتن نیست
باید به تنظیم کنندگان بنر یاد آور شد،حوزه سلامت که با جان انسانها سروکار دارد
عرصه تبدیل شهروندان به خودی ونخودی نیست
درحالی که خواص نظام نسبت به موضوع رضایت مندی مردم دراین حوزه وکاهش دغدغه درخصوص هزینه های درمان ودسترسی سهل تر به دارو تاکید دارند
این رفتارهای مدیریت درمان تامین اجتماعی استان نشان چیست
نکند برای ماندن بر کرسی،متوسل به بنر شده اید؟؟

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین