بسمه تعالی ..وقتی بحث بر رسی عملکرد می شود باید عملکرد شفاف روشنی روی میز باشد تا آن را بررسی کردمتاسفانه ما در این چهار سال چیزی روی میز برای بررسی نمی بینیم وعملا عملکردی جز اختلافات درونی شوراچیزی نمی بینیم ومی توان گفت اصولادر این شورا اعتقادی به کار شورایی وجود ندارددوتیم چهار نفره […]

بسمه تعالی
..وقتی بحث بر رسی عملکرد می شود باید عملکرد شفاف روشنی روی میز باشد تا آن را بررسی کردمتاسفانه ما در این چهار سال چیزی روی میز برای بررسی نمی بینیم وعملا عملکردی جز اختلافات درونی شوراچیزی نمی بینیم ومی توان گفت اصولادر این شورا اعتقادی به کار شورایی وجود ندارددوتیم چهار نفره وپنج نفره از اول تشکیل شورا با هم بازی سیاسی راه انداختند بدون دانش سیاسی لازم ومردم هم مات و مبهوت این بازی ماندند لذا عملکردی برای بررسی وتحلیل نمی بینم
نه تنها در مورد آخر بلکه در انتخاب هیچ یک از شهرداران این شورا قانون رعایت نشد معمولا قبل از تشکیل جلسات شهردار از طرف تیم پنج نفره شورا در بیرون شورا مشخص و شهردار مورد علاقه آنها نه بر اساس برنامه بلکه براساس نحوه تسلط بر شهردار انتخابی برای اهداف خودوچند نفری که روسای سیاسی این پنج نفر بودندمشخص ودر صحن شورا فقط یک نمایش انتخاباتی صورت می گرفت که شکست همه انتخابات شهرداران نشانه همین تصمیم گیری ها بود
اختلاف هیچ وقت به نفع هیچکس نیست آن هم اختلاف به نفع منافع شخصی وقطعا مردم بوشهر بزرگترین صدمه چهل سال اخیر بوشهر متحمل شدند و هزار میلیارد پولی که باید صرف عمران شهر شود باد هوا شد و انتخاب شهردار جدید که هیچ سنخیتی با ما ندارد وقطعا فقط منافع گروهی خاص را تامین می کند بدترین وغیره قانونی ترین واهانت مستقیم به بزرگی مردم بوشهر بود
تمام فتنه ها در شورا از همین لیست شروع شد چند نفر که فاقد پایگاه لازم اجتماعی بودند با فرصت طلبی بسیار ظریفی ازهواداری دولت سو استفاده وبا فریب افکار عمومی وانتخاب افراد تحت سلطه خود فتنه ای راه انداختند وهیچگاه هم مسئولیت این فتنه را نپذیرفتنداین فتنه شهر را حداقل بیست سال عقب انداخت.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر