تا پیش از سال های آموزشی نامبرده. سازگان آموزشی کشور سازگان نامیده به «علمی» بود بدین درونمایه کسی که سال پنجم علمی را با گذراندن آزمایش نهایی با پیروزی سپری می کرد دارنده دیپلم پنجم علمی می بود و پس از گذراندن چرخه آموزش نظامی با درجه ستوان سومی روانه خویشکاری سربازی می شد اما […]

تا پیش از سال های آموزشی نامبرده. سازگان آموزشی کشور سازگان نامیده به «علمی» بود بدین درونمایه کسی که سال پنجم علمی را با گذراندن آزمایش نهایی با پیروزی سپری می کرد دارنده دیپلم پنجم علمی می بود و پس از گذراندن چرخه آموزش نظامی با درجه ستوان سومی روانه خویشکاری سربازی می شد اما پس از آن سه رشته ی آموزشی (ادبی، طبیعی و ریاضی) نوین روی کارآمد سال آموزشی ۱۳۳۵_۱۳۳۶ برای نخستین بار در دبیرستان سعادت بوشهر کلاس ششم طبیعی سازگان دیرین برگزار می شود. اما سال آموزشی پس در این دبیرستان رشته ادبی نیز دایر می گردد که نامبردگان زیر در این چرخه سرراست و با گذراندن کنکور به دانشسرای عالی تهران دانشگاه شیراز و تهران راه می یابند:

۱_استاد دکتر سید جعفر حمیدی در رشته زبان و ادبیات فارسی.

۲_استاد دکتر سید احمد کازرونی در رشته زبان و ادبیات فارسی.

۳_استاد محمد ابراهیم گیتی زاده استاد ریاضیات دانشکده نفت آبادان در رشته ریاضی دانشسرای عالی تهران(و رشته معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران که دانشسرای عالی را برای تحصیل برگزیدند) ایشان در زمان دانشجویی تمرینات و مسائل هندسیه تحلیلی را برای دانشجویان حل می کردند(افزوده شود که آقایان میرزا جلیلی نخستین مؤلف کتاب های ریاضیات جدید.
محمد تقی دباغ و اشعری نیز از نخستین دانشجویان رشته ریاضی بوشهری در دانشسرای عالی و دانشگاه تهران و به گونه ای پیشکسوت بوده اند).

۴-مهندس محمود فرخنده پی نخستین مهندس کشاورزی بوشهری و دانش آموخته دانشکده کشاورزی دانشگاه پهلوی شیراز بوده اند.

۵ _استاد علی برازجانی نخستین کارشناس شیمی بوشهری(دبیر شیمی) از دانشگاه پهلوی شیراز و حسین جواهری از دانشگاه تهران و همدوره ایشان.

۶_ استاد حسن برازجانی دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پهلوی شیراز.

۷_ برادران بلادی(سید علی اصغر و سید زین العابدین) در رشته حقوق از دانشگاه تهران.

۸_استاد مجید زنگویی چامه سرا و دانش آموخته زبان و ادبیات انگلیسی.

۹_استاد ابوالقاسم کمندی دانش آموخته تاریخ.

۱۰_ جناب غلامرضا منصوری دانش آموخته رشته شیمی شبانه دانشسرای عالی تهران و گاس دیگران که در یاده نگارنده نبوده ودر این راستا پوزش خواهم. همه و همه وابسته به همان چرخه نوین آموزشی دبیرستان سعادت بوشهر بوده اند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر