محمدرضا شفیعی کدکنی: ▪️وظیفهٔ هنرمند خلق و آفرینش هرچه بیشتر احتمالات است. ویتگن اشتاین گفت: « در جستجوی معنی مباش، در جستجوی کاربرد باش». به جای اینکه در جستجوی معنی شعر حافظ باشیم بایستی در جسنجوی کاربرد شعرش باشیم. حوزهٔ «معنی» چیز بسیار محدودی است در صورتی که حوزهٔ «یعنی» (کاربرد) بسیار وسیع است. حافظ […]

محمدرضا شفیعی کدکنی:

▪️وظیفهٔ هنرمند خلق و آفرینش هرچه بیشتر احتمالات است. ویتگن اشتاین گفت: « در جستجوی معنی مباش، در جستجوی کاربرد باش».
به جای اینکه در جستجوی معنی شعر حافظ باشیم بایستی در جسنجوی کاربرد شعرش باشیم.
حوزهٔ «معنی» چیز بسیار محدودی است در صورتی که حوزهٔ «یعنی» (کاربرد) بسیار وسیع است.
حافظ ذهن انسان را نمی‌خواند بلکه او مجموعهٔ احتمالات را آنچنان فراهم می‌کند که با زندگی و اندیشه‌های هر انسانی همخوانی دارد.
با اطمینان می‌توان گفت که هیچ ملتی، شاعری از نوع حافظ ندارد.
حافظِ ما در فرهنگ بشری بی‌مانند است؛ شاعری که شعر فارسی او را زاهدان و عارفان در قنوت نماز به جای ادعیه و آیات عربی بخوانند و در عین حال زندیقان هر دوره‌ای شعر او را آینهٔ اندیشه‌های خود بدانند و در زندگیِ روزانه، مردمِ ما، دیوانش را در کنار قرآن مجید، سر سفرهٔ عقد و هفت‌سین سال نو قرار دهند و با آن فال بگیرند و استخاره کنند.
چنین شاعری در جغرافیای کرهٔ زمین و در تاریخ بشریت منحصر به‌فرد است و همانند ندارد.

 

  • منبع خبر : این کیمیای هستی