آرتور شوپنهاور می گوید حقیقت از سه مرحله عبور میکند: ابتدا آن را به تمسخر میگیرند، سپس با خشونت با آن مخالفت میکنند و دست آخر آن را به عنوان چیزی که بدیهی و مسلم است می پذیرند. و متاسفانه چقدر هزینه دارد این سه مرحله. نه تنها در سیاست بلکه تمام عرصه ها این […]

آرتور شوپنهاور می گوید حقیقت از سه مرحله عبور میکند:
ابتدا آن را به تمسخر میگیرند،
سپس با خشونت با آن مخالفت میکنند
و دست آخر آن را به عنوان چیزی که بدیهی و مسلم است می پذیرند.
و متاسفانه چقدر هزینه دارد این سه مرحله. نه تنها در سیاست بلکه تمام عرصه ها این سه مرحله با آدمیان است.
گالیله می گفت زمین به دور خورشید می چرخد، ابتدا به تمسخرش گرفتند، گالیله ادله ارائه کرد و اصرار ورزید، روحانیون کلیسا به خشونت روی آوردند و گفتند اگر بر نظرش استوار باشد حکمش اعدام است، گالیله پذیرفت و قرار شد تعهد دهد و بر لوحی بنویسد که خورشید به دور زمین می چرخد، گالیله زمانی که بر لوح می نوشت با پا بر زمین نوشت: ای زمین من می نویسم، ولی تو کار خودت را بکن و به دور خورشید بچرخ. اندک زمانی بعد، هرکس می گفت زمین به دور خورشید نمی چرخد، با او برخورد می کردند.
لویی دوبروی از پیشگامان مکانیک کوانتوم وقتی نظریه ماده و دوگانگی موج- ذره را ارائه داد، ابتدا او را مسخره کردند و او را دیوانه خواندند، چندی بعد، که او بر نظریه اش اصرار ورزید، با او همانند گالیله، بد رفتاری کردند و در مرحله آخر، نظریه اش را از اصول مسلم فیزیک دانستند و گفتند هرکس نپذیرد، دیگر در محافل علمی جایی ندارد!!!
افراط و تفریط بلای خانمان سوز بشریت است.
مثال دنیای سیاست را خود به وفور می دانید.
دوش حمام و تزریق واکسن و ورود تکنولوژی به زندگی و …

  • منبع خبر : نصیر بوشهر