نصیر بوشهر – حسین حشمتی – کرونا،یکسالی می شودکه مثل دیگر کشورها،درایران هم شیوع یافته و ذکر شرش نُقل تلخ هر مجلس ومحفلی است. در چنین شورو شینی اغلب شهرنشینان،نه تنهاحداقل ۹۰در صد مراسم عروسی و عزداریهاراباجمعیت زیاد و کیفیت گذشته برگزار نمی کنند،بلکه گردهمایی های خانوادگی و دوستانه را نیز به نسبت یک درصد […]

نصیر بوشهر – حسین حشمتی – کرونا،یکسالی می شودکه مثل دیگر کشورها،درایران هم شیوع یافته و ذکر شرش نُقل تلخ هر مجلس ومحفلی است. در چنین شورو شینی اغلب شهرنشینان،نه تنهاحداقل ۹۰در صد مراسم عروسی و عزداریهاراباجمعیت زیاد و کیفیت گذشته برگزار نمی کنند،بلکه گردهمایی های خانوادگی و دوستانه را نیز به نسبت یک درصد آنهم با رعایت پُروتُکل های بهداشتی تقلیل داده اند.
علی رغم ادعاهای تبلیغاتی مسئولان ذیریط مبنی بر اطلاع رسانی به موقع و بسیج همگانی برعلیه این ویروس منحوس، واقعیت این است که مردم تقریباازاوایل بهمن ماه ۱۳۹۸درجریان رسوخ کروناازطریق استان های مرزی به داخل کشورقرار گرفته بودند،منتهاازچگونگی وضعیت آلودگی وتعداد مبتلایان وکُشته شدگان احتمالی دراثر کرونا مطلع نبودند واین درحالی بود که خبرهای جسته و گریخته ی سیمای میلی چندروزبعداز شیوع بیماری در بخش اخبار منتشرگردید،مع الوصف مردم با توجه به همان دانسته های ابتدایی، همان طوری که در جریان انقلاب اسلامی بهمن سال ۱۳۵۷بسیج شدند و امور برزمین مانده ی دستگاههای رژیم وقت رابه دست گرفتند و اجازه ندادندکشورحتابرای چندساعت هم دچار کمبود ارزاق عمومی و خدماتی شود در مقابله ی با کرونا هم سریعا گردهم آمدندوباید ونبایدهایی برای پیشگیری از همه گیر شدن این بلای خانمان سوز وضع کرده وبه آنها عمل نمودند و چنین بودکه در چهار مرحله ی هجوم وفروکش کردن کرونا،طی یک سال گذشته،وضعیت هیجانی ناشی از استرس و اضطراب تا بُرهه ی زمانی فعلی،درسطح نُرمال بود،مصداق این ادعا، مقایسه ی تعداد مبتلایان وفوتی های ناشی از کرونا در کشورهای اروپایی باوجودآن همه امکانات درمانی و داروئی با کشورایران است که بر خلاف وعده های مقامات مسئول،هنوزواکسیناسیون عمومی،انجام نشده و طبق عکس هایی که رسانه ای گردیده برای کارکنان بعضی از دستگاههای خارج ازدولت وشاید خانواده روسای طرازاول همان دستگاه به مصرف رسیده است.کمااین که برای مجلس نشینان هم درهمان اوائل،تعدادی واکسن وارد و تزریق گردید. دستگاه مجریه اما براساس آنچه که از قول مسئولان برخی از دستگاههای مربوطه رسانه ای گردید،تنها تعداد محدودی،واکسن واردشده که آنهم ظاهرابرای کادر درمان به مصرف رسیده و باید هم چنین میشده چون آنان در خاکریز اول مبارزه با این بلای جهانی قرار دارند،درکناراین واقعیت اما،اخبار و عکس هایی که دررسانه های مجازی منتشرگردیده حاکی از آنست که خانواده برخی از مقامات طراز اول نیزاز آن بهره مند گردیده اند واین درحالی است که به گفته ی همان مقامات ارشد،قراربوده این واکسن ها، ابتدابرای سالمندان بالای ۶۵سال استفاده شود،اماپس ازاین که جدول اُلویت ها به هم ریخت و اقشار آسیب پذیردیگری شناسایی ودر اُلویت های بعدی قرار گرفتند سالمندان به حاشیه رانده شدند،البته نه این که کسی به فکر آنها نیست!بلکه خیلی هم
مقرب درگاهندوبه همین دلیل،قرار است ازمحل واکسن جدیدی که توسط دانشمندان یکی ازدستگاهها،درحال تولید است یاازمحل واکسن هایی که درسال ۱۴۰۰واردمی شود واکسینه شوند که انهم به قول حضرت سعدی: تاتریاق از عراق آرند بیمار مرده باشد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر