نصیربوشهر – قدرت رحیمی – با نگاهی گذرا به شهر متوجه بی سروسامانی آن خواهیم بود . از زباله های رها شده تا بستن معبرهای رفت و آمد مردم وساخت وسازهای غیر مجاز وتجاوز به حریم رفت و آمد مردم وآشفتگی بازار عرضه کالا. با دو دیدگاه می توان به این موضوع نگاه کرد . […]

نصیربوشهر – قدرت رحیمی – با نگاهی گذرا به شهر متوجه بی سروسامانی آن خواهیم بود . از زباله های رها شده تا بستن معبرهای رفت و آمد مردم وساخت وسازهای غیر مجاز وتجاوز به حریم رفت و آمد مردم وآشفتگی بازار عرضه کالا. با دو دیدگاه می توان به این موضوع نگاه کرد . اول ناکارامدی سیستم اداره امور که قاعدتا نباید در دوره انتقال دولت شاهد این همه هرج و مرج باشیم و اینکه احساس مسئولیت مدیران تا زمانی است که پست داشته باشند و اگر احساس کردند پست از کفشان می رود کاری به امور مردم نخواهند داشت دوم اینکه در ابتدای شروع به کار دولتی که شعارش مبارزه با فساد هست صاحبان ثروت می خواهند قدرتشان را به رخ مردم بکشند که ما هم چنان هستیم و قدرت از آن ماست که پول و رابطه داریم . برای مثال عده ای که اتفاقا غیر بومی هم هستند به شکل گسترده در بخش جنوبی شهر زمین خواری کرده اند و با تخلفات گسترده وبا لابی گری مشکلاتشان را در کمیسیون ماده صد حل می کنند و به روی مردم معترض می خندند
نمونه اینگونه کارها در سبز آباد بین کوچه مهر ۱۸ و۲۰در روز روشن راه را برمردم بسته اند و مردم هرچه داد و فریاد کردند که جلو این تخلف آشکار که راه را برمردم بسته اند گرفته شود فقط اکتفا به تذکر شد وشبانه به ساخت و ساز ادامه می دهند واین موجب بدبینی اهالی کوچه نسبت به مسئولین ذیربط شده که چه کسانی و باچه پشتوانه ای این تخلفات را انجام می دهند ؟ آیا وقت آن نرسیده دست متخلفان ‌در امور شهری کوتاه شود . آیا اینگونه عملکرد پیامی به مردم نیست که هردولتی حاکم شود ما کار خودمان را می کنیم و مردم کاره ای نیستند؟

  • منبع خبر : نصیر بوشهر