به طور کلی به لحاظ قانون ، شوراها دارای اشکالات مبنایی است و برای کاندیداتورشدن افراد باید مبنا را بر تخصص در رشته های مورد نیاز مدیریت شهری ، سابقه مدیریتی موثر ،پاکدستی قرار می داده اند که این کار صورت نگرفته و رد صلاحیت ها هم براساس اصول درستی نبوده و اجازه ورود […]

 

به طور کلی به لحاظ قانون ، شوراها دارای اشکالات مبنایی است و برای کاندیداتورشدن افراد باید مبنا را بر تخصص در رشته های مورد نیاز مدیریت شهری ، سابقه مدیریتی موثر ،پاکدستی قرار می داده اند که این کار صورت نگرفته و رد صلاحیت ها هم براساس اصول درستی نبوده و اجازه ورود نخبگان را نیز کم کرده است و امروز شاهد ناکارآمدی شوراها هستیم که شهربوشهر نیز ازاین امر مستثنی نیست . و این ناکارآمدی نه تنها کمک قابل توجهی به مدیریت شهری نکرده است بلکه در جاهایی سلیقه ای عمل شده و شهردار تبدیل به مهره ای در دست شورا شده است تا هرگونه می خواهند آن را بچرخانند و همین امر فساد آور ورانت آور نیز هست و دربسیاری از موارد شهردار از ترس استیضاح تن به اقداماتی می دهد که فساد آور باشد . وهمین موضوع دستگیری اخیر نشآت از همین نوع رفتارها دارد . از طرفی شورا در درون برای رسیدن به اهداف باندی و گروهی خود و نه منافع مردم دچار کشمکش های درونی بوده است و این کشمکش ها ومنفعت شاهد کار برجسته ای در زمینه های عمرانی ، فرهنگی و اجتماعی نباشیم .
آیا شده است که شورای شهر هرماهه وبه صورت شفاف به مردم بگویند دخل خرج شهرداری چه مبلغی است؟! یا افراد چگونه جذب شهرداری شده اند؟! تا امروز ما شاهد شکم متورم شده شهرداری از نیروهای ناکارآمد نباشیم ؟!! اگر شورا کارآمد بود و نهادهای نظارتی به موقع به وظایف خود عمل می کردند امروز ماشاهد دستگیری افراد به اتهام اختلاس و باجگیری نبودیم . باید مشخص شود چه کسانی پشت سر این افراد بوده اند تا جرات پیدا کنند اینگونه عمل نمایند . البته در موارد برخورد اخیر جا دارد از عوامل نظارتی تشکر کرد . و به نظر من شورا خود بخشی ازاین مشکلات است چرا که اگر شورا به وظیفه نظارتی خود به درستی عمل می کرد امروز ما نباید شاهد این فاجعه باشیم.
به دنبال این ناکارآمدی و باند بازی ، شورا نتوانسته به شعارهای خود جامه عمل بپوشاند . در زمان انتخابات کاندیداها رویا پردازانه شعار می دادند که در عمل مردم شاهد تحقق آن شعارهای رنگارنگ نبوده اند . البته در این مدتی که از عمر شورا گذشته بعضی از اعضا منتقد عملکرد شورا و شهرداری بوده اند که به نظر من اگر نتیجه نداشته است باید استعفا می دادند و ادامه کارشان زیر سوال است . چرا که این درب بر همان پاشنه معیوب می چرخد .
برای بهتر شدن عملکرد شورا ابتدا باید قانون شوراها بازنگری شود و انتخاب اعضای شورا کاملا تخصصی باشد و انتخاب شهردار به عهده مردم وبا انتخاب مستقیم شهروندان باشد و عزل آن نیز از طریق مبادی قانونی و با اثبات تخلف صورت پذیرد . وقتی شهردار ترس از استیضاح شورایی داشته باشد که آلوده به باند بازی و گرو کشی است ، قدرت ریسک در مدیریت از او گرفته خواهد شد و مانند کسی می شود که دست او را ببندند و به آب بیاندازند و بگویند حالا شنا کن . و اتفاقا در این گردنه و پیچ سخت است که رانت و فساد راه خودش را برای به سقوط کشاندن بک سیستم پیدا می کند . و در نهایت تیم داری شهرداری هم مثل بقیه کارها غیر کارشناسی و بدون برنامه ریزی های کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت و باری به هرجهت و هرچه پیش آید خوش آید بوده است و این عملکرد ضعیف موجب آسیب های روحی و روانی جدی به هوادران و شهروندان شده است که دست کمی از اختلاس ندارد و به نظر من مسببین این امر امروز باید پاسخگوی این آسیب ها باشند .

  • منبع خبر : نصیر بوشهر