وقتی فضا به گونه ای اقلیمی می شود ،ازشهید رییسعلی دلواری وشهید مهدوی وشهیدحرم و حماسه ی دفاع مقدس ،یادمی شود ونهاد های خفته ی دولتی بیدارمی شوند ،ولی وقتی به وادی خدمت به مردم می رسند ،آواز توخالی دهل ها به صدا درمی آیند ، صبح بعدازبارانی صدای زنگ در از پله ها سرازیرم […]

وقتی فضا به گونه ای اقلیمی می شود ،ازشهید رییسعلی دلواری وشهید مهدوی وشهیدحرم و حماسه ی دفاع مقدس ،یادمی شود ونهاد های خفته ی دولتی بیدارمی شوند ،ولی وقتی به وادی خدمت به مردم می رسند ،آواز توخالی دهل ها به صدا درمی آیند ، صبح بعدازبارانی صدای زنگ در از پله ها سرازیرم می کند ،پاکبان کوچه است (کوچه ی مسجد امام جعفرصادق اولین فرعی سمت چپ بهارستان ۱۸)پاکبان می گوید به خانمت بگو ویاخودتان من جدول راپاک می کنم وشماهم کیسه ای چیزی بیاورید وگنداب جدول را بریزید درش وبگذارید درسبد زباله ، به ایشان می گویم این قانون تازه است ؟سرش راتکان می دهد ،من نمی رسم وسکوت می کنم ،در رامیبندم ،ازپشت در می گوید :جوابم راندادی؟ !بازهم احترامش رانگهمیدارم وجواب نمی دهم ، دربوشهر سالهاست که مردم ازدیدگاه مسئولین مئوظف به اطاعتند ،وازاستاندارگرفته تا مسئولیت های دیگر برعهده ی فرامرزی های استانند ،و…..اگر به توضیح وذکرنمونه بپردازیم ،صحیفه ی رنجی می شود به درازای زمان ،بااحترام والی این استان غیربومی است ، واگر اجازه بدهند ازپارس جنوبی وشرکت ها و پست های متعدد همچنین و …. اما شورای شهربوشهر تخلف نموده است وقانون ومجریان ورود کردن اند وحق راباید به آن ها داد ،ولی دراین شهر گزینه ای مناسب شهرداری پیدا نمی شد؟که نمایندگان محترم دراین زمینه معترض فردمحترم از منطقه ی کویری کشور نشدند که هیچ ،نماینده ی محترم مرکزاستان خودش آستین بالا زد واین فردمحترم را به شورای وصله خورده ی جدید تحمیل نمودند ؟آیا این شخصیت شریف را دریکی ازمناطق شهر رهاکنی ووسیله هم داشته باشد وازایشان بخواهی که به محل کارش برگردد ………بگذریم ،اما فضای مجازی نویسان ،نشریات مکتوب که بیشترشان یا منتشر نمی شوند ویا انتشاردهنده ی ناپیدا اثر عملکرد نهادهای دولتی اند چرا (بجزاقلیتی)نگاهی به وضعیت اسفبارندارند؟همین رسانه ها سزی به خیابان ها وکوچه ها و اوضاع نابسامان آن بزنند ، وببینند این مردم درچه جهنم دره ای آنهم دربحران کم توجهی دولت وکرونا زندگی می کنند ،این شهردارمحترم وکارکنان مسئول آن تا چه اندازه وقتشان رابه سرکشی وگوش دادن به درددل های مردم ،اختصاص داده اند ، مردم درحصرخانه ودرگیربا استرس ،راهی به جایگاه رفیع مسئولین حتی ندارند ، درخانه بمانید که درجاده نروید درست است ازنظر مراقبت ودوری ازتجمع اما نه بهانه وخاکریز قراردادن وپنهان کاری ازبسیاری از نقص ها ،بوشهر لااقل حقش این هم نیست که شهرداری ازخودش داشته باشد ،آدم قحطی است ،قحط الرجال است :؟این ابتلای دائمی ،یعنی مسئولین غیربومی تاکی وتاچند دست ازسراین مردم واستان وبخصوص جایگاه مدیریتی آن برنمی دارند ؟!

  • منبع خبر : نصیر بوشهر