اجازه میخواهم قبل ازپاسخ به چهارسئوال مطرح شده ،باتوجه به تجربه قبل نکاتی رادررابطه حمل ونقل عمومی وبحث مهم پسماندوبازگشایی معابر عملکردبسیارضعیف نشان می دهد.باموقعیت کاندیداهای شوراهاقبل وبعدازورودبه این نوع پارلمان های محلی خدمت خوانندگان عزیزعرضه بدارم.فضای حاکم برانتخابات قبل ازرای گیری بویژه اگرفرداطلاعات لازم ازقوانین ومقررات حاکم برشوراهاوشهرداری نداشته باشدبابعدازانتخاب شدن متفاوت است.اطلاع داشتن […]

اجازه میخواهم قبل ازپاسخ به چهارسئوال مطرح شده ،باتوجه به تجربه قبل نکاتی رادررابطه حمل ونقل عمومی وبحث مهم پسماندوبازگشایی معابر عملکردبسیارضعیف نشان می دهد.باموقعیت کاندیداهای شوراهاقبل وبعدازورودبه این نوع پارلمان های محلی خدمت خوانندگان عزیزعرضه بدارم.فضای حاکم برانتخابات قبل ازرای گیری بویژه اگرفرداطلاعات لازم ازقوانین ومقررات حاکم برشوراهاوشهرداری نداشته باشدبابعدازانتخاب شدن متفاوت است.اطلاع داشتن ازقانون سبب می گرددتافرددردادن وعده به طرفداران جانب احتیاط راداشته باشد.برای مثال اگراوبداندکه تنهاوظیفه ی فردمنتخب انتخاب شهردارونظارت برکاروعملکرداوست وبرای به کرسی نشاندن وعده های داده شده لازم است موضوع درصحن شورامطرح وپس ازتصویب سه چهارم اعضا وتامین بودجه درشهرداری باشدوعده هایی که ازدستش برنمی آیدهرگزقول نمی دهد.باوجودقانون ابترفعلی فردمنتخب نمی توانددرسایرادارات ورودکرده ومشکلات شهروندان راپیگیری نماید.متاسفانه قانون مدیریت واحدشهری که میتوانددراین خصوص راهگشاباشدوشورای عالی استان هاسال هاست پیگیراخذمصوب آن ازوزارت کشورومجلس است تاکنون عملی نگردیده.

۱_  ارزیابی شما از عملکرد  عمرانی ، فرهنگی ، اجتماعی شورای شهر بوشهر چیست ؟

ج س یک-قانون شوراها ،شورای شهروروستاراموظف نموده که هرشش ماه یاحداکثرهریکسال کلیه مصوبات جلسات رابه شهروندان اطلاع رسانی کندکه متاسفانه تاکنون انجام نشده وچنانچه تاکنون اطلاعاتی ازعملکردشورابه بیرون درج کرده ازطریق هفته نامه های محلی بوده!لذابه همین دلیل درخصوص عملکردشورا نمیتوان نظرداد.ولی کارتکمیل آسفالت کوچه هاوآغازعملیات احداث پل روگذروزیرگذرسه راه مطری کاری است اساسی ومانا درخصوص مشکلات اساسی دیگرازجمله انتقال آرامستان شکری به بیرون که شرایط فعلیش بهداشت روانی کودکان ونوجوانان راتهدیدمی کندوموضوع حمل ونقل عمومی وبحث مهم پسماندوبازگشایی معابر عملکردبسیارضعیف نشان می دهد.درزمینه های فرهنگی واجتماعی هم که شاخصی دیده نمی شود.

۲_  به نظر شما اعضای شورا توانستند به شعارهای خود در زمان انتخابات عمل نمایند ؟
ج س دو-راستش اطلاعی ازشعارهای انتخاباتی تک تک اعضا نداشته وقضاوتی هم نمیتوانم داشته باشم یک نمونه ی آن اینکه دربخش فرهنگی واجتماعی وساماندهی وانتقال آرامستان وموضوع مهم پسماند عملکردی مشاهده نمی گردد.

۳_ چه پیشنهاداتی برای بهتر شدن عملکرد شورای شهر بوشهر دارید ؟
ج س سه- برای جلوگیری ازصرف هزینه های بالاکه فشارش بردوش مردم است لازم است برای ورودافرادبه این عرصه علاوه برمدرک تحصیلی ،سابقه ی اجرایی نیزلحاظ گرددفردی که هیچ گونه سابقه ی اجرایی نداشته وازمنزل بلندمیشودومی آیدکاندیداشده وبرحسب شرائط رای می آوردچگونه می تواندنهادمسئله داری چون شهرداری رانظارت کند!!اوکه نمیداندبودجه چیست ،اعتبارچیست،پسماندچیست،تراکم چیست و…..چگونه اجازه داردنظارت کند.پس پیشنهادم این است که لازم است قانون شوراهااصلاح گرددتامانع ازحیف ومیل هزینه هاشود. متاسفانه اعضاهردوره تمایلی به بهره مندی ازمشاورنداشته دراین خصوص عیب پابرجا می باشد.

۴ _ نظرتان  در خصوص تیم داری شورای شهر بوشهر و هزینه کرد اعتبارات شهر بوشهر برای فوتبال بنویسید ؟
ج س ۴-ورزش فوتبال ورزشی است پرطرفداروشهرتاریخی فرهنگی بوشهردراین مورداولین شهری است که اینطورکه میگویندبرای اولین بارتوپ فوتبال به زمینش زده شده پس لازم است درتصمیم گیری ورزشی این موضوع موردتوجه قرارگیرد.دوتیم شاهین وایرانجوان بوشهرازتیم های ریشه داردرکشورمی باشند.که خوشبختانه تاحالاباهرمشکلاتی خودراسرپانگهداشته اند.شاهینی که باحداقل امکانات برای باردوم به لیگ برترراه پیداکرده ودرسطح استان طرفداران زیادی داشته چرابایدبه دلیل بی مهری به چنین سرنوشتی دچارشودکه درکف جدول قرارگیرد؟!تااین زمان یادنداشته ام که به این حدجوانان وقشرورزش پسندجامعه به این حددرزمینه ورزشی افسرده شوند. ای کاش شهرداری وشورای شهراسپانسری تیم بااین وضعیت رانمی پذیرفتند.حال که بافشارافکارعمومی این پشتیبانی راانجام داده اندآنقدرضعیف که موجب افسردگی طرفداران گردیده.بهتراست تجدیدنظرنمایند.درغیراینصورت به عنوان نکته ای تاریک درپرونده عملکرداین شوراخواهدماند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر