نصیر بوشهر – حامد نوشادی – در تعریف ساده و روان از شورای شهر، گفته می شود که شورای شهر مجلسی محلی در سطح شهر است که نمایندگان آن توسط مردم همان شهر انتخاب می شوند و وظایف مختلفی اعم از انتخاب شهردار، تصویب بودجه و طرح های مختلف مرتبط با حوزه مدیریت شهری و […]

نصیر بوشهر – حامد نوشادی – در تعریف ساده و روان از شورای شهر، گفته می شود که شورای شهر مجلسی محلی در سطح شهر است که نمایندگان آن توسط مردم همان شهر انتخاب می شوند و وظایف مختلفی اعم از انتخاب شهردار، تصویب بودجه و طرح های مختلف مرتبط با حوزه مدیریت شهری و نظارت بر اجرای طرح و عملکرد مجموعه ی شهرداری را بر عهده دارد.

اهمیت و تأکیدات گسترده نخبگان و اندیشمندان حوزه های اجتماعی و شهری بر نقش آفرینی نهاد شورا در تصمیمات مرتبط با منافع عمومی، ضرورت تعیین جایگاه چنین نهادی در فرآیند تصمیم گیری را مشخص می کند.

شوراها به عنوان بزرگترین نهاد مردمی کشور، متولی مدیریت شهر و نظارت بر تمامی نهادهای مرتبط با حوزه مدیریت شهری حسب شرح وظایف مصوب در قانون هستند.

شوراها حلقه میانه و زنجیر اتصال مردم و مسئولین هستند.

شوراها بایستی مردم، خواسته ها و نیازهای آنان در ارتباط با مدیریت حوزه شهری را به تصمیم گیران و مدیران شهری و در سطوحی بالاتر به دولت در مقام اجرا و حتی مجلس در جایگاه قانونگذاری پیوند دهند.

تمامی وظایف سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت شورای شهر از مسیر و مجرای کمیسیون های تخصصی دنبال می شود که شرط اولیه ی موفقیت آنها وجود ترکیبی از تخصص های مختلف را ضروری می نماید.

نگاهی اجمالی به عناوین این کمیسیون ها نشان می دهد امر تخصص چقدر می تواند موضوعیت داشته باشد.

وجود کمیسیون های معماری و شهرسازی، عمران و حمل و نقل، برنامه و بودجه و …. در شورای شهر، تأکید و توجه بیشتر شهروندان به مقوله ی تخصص کاندیداها در امر انتخاب اعضاء شورای شهر را طلب می نماید.

نقش تخصصی افراد منتخب مردم برای مدیریت امور شهری و شهرداری ضرورتی غیر قابل انکار است.

از کمیسیون های تخصصی متشکل از افراد غیر متخصص و یا متخصص غیر مرتبط نمی توان انتظار تحول و ارائه ی خدمتی مناسب و شایسته را داشت.

بدون شک نتیجه ی چنین انتخابی، عدم کارایی شورا و بالتبع مجموعه شهرداری خواهد بود.

بنابراین بر یکایک شهروندان مسئول هر شهر و روستایی فرض است تا با انتخاب افرادی متخصص، شایسته و پاکدست، زمینه ی توسعه هر چه بهتر و بیشتر شهر و روستای خود را فراهم نمایند.

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر