آقای عبدالرسول غریبی در خصوص ارزیابی عملکرد شورای شهر بوشهر گفت : البته اظهار نظردر این رابطه منوط به نگاه آماری دقیق از میزان در آمد واعتبارات سالیانه شورا است من جمله مقایسه آن با سنوات گذشته است که قدرت عمل تخصیصی اعتبار برای طرح های عمرانی را به شورا می دهد و عملکرد در […]

آقای عبدالرسول غریبی در خصوص ارزیابی عملکرد شورای شهر بوشهر گفت :
البته اظهار نظردر این رابطه منوط به نگاه آماری دقیق از میزان در آمد واعتبارات سالیانه شورا است من جمله مقایسه آن با سنوات گذشته است که قدرت عمل تخصیصی اعتبار برای طرح های عمرانی را به شورا می دهد و عملکرد در مجموع درخشان نیست چون شاخص های خوبی عرضه نشده .
وی در خصوص ایا اعضای شورا توانستند به شعارهای خود در زمان انتخابات عمل کنند اظهار داشت : متاسفانه فاصله شعار تا عمل فاحش است و البته این بخش هم مشروط به آگاهی کامل از عدد وارقام سالیانه در آمد شهرداری است که موثر درد توانمندی شورا میشود .
جواب
پیشنهادات غریبی به شورای شهر عبارتند : اعضا شورا می بایست از روز انتخاب و ورود به شورا هم پوشانی داشته باشند وانفرادی فکر نکنند چه در انتخابات بعدی انتخاب شوند چه نشوند این شورا ی فعلی متاسفانه از ابتدا بعضی از اعضا محترم حرکت های انفرادی داشته و گاها تخریبی نسبت به شورا وجمع که جز نومیدی مردم ورویگردانی از جمع وشورا نتیجه دیگری نخواهد داشت باید در شورا این دیدگاه واعتقاد وجود داشته باشد که توفیق شورا توفیق جمع و مدیریت شورایی است البته این به معنی نادیده گرفتن توانمندی و بزرگواری بعضی از بزرگان در شورا نیست بلکه سطح توقع حوزه وعرصه اجتمایی حفظ شئونات جمع شورا وتصمیمات جمع می باشد بقولا حرمت امام زاده را بایدمتولی پیش وبیش از دیگران رعایت کند .
وی همچنین در خصوص تیم داری شورای شهر و هزینه کرد اعتبارات شهر بوشهر برای فوتبال گفت : این وظیفه شورا نیست و شورا می بایست با احداث زیر ساخت های ورزشی همگانی و اجتمایی زمینه ساز ظهور وبروز استعدادها درجامعه ورزشی نوجوانان وجوانان برای سطوح دیگر شودماحصل منابع در آمدی شهرداری باید در اجرای طرهای عمرانی شهری ظهور وبروز کند تا چشم نظارتی مردم شاهد آن باشد گرچه کمک های موردی به تیم های ورزشی بلا اشکال بوده وبار مالی بر شهرداری ندارد تیم داری کلان در سطوح مسابقات کشوری خارج از قاعده مندی اهداف شورا و بر خلاف انتظارات عامه مردم می باشد و اصولا جهت گیرهایی با شارژ مالی وتخصیص اعتبارات سنگین شائبه ساز خواهد بود واز قداست شورا واهداف عالیه آن می کاهد عامه مردم شهر آباد می خواهند نه تیم آباد وظایف تیم داری و پشتیبانی مالی باید بخش خصوصی انجام دهد و یا موسساتی که در آمد آنان کشور را اداره می کند .

  • منبع خبر : نصیر بوشهر