جناب دکتر همتی سلام حضرتعالی را سیاستمدارواقتصادان باادب وبااخلاقی میدانستم ساکنان سرزمین ناخدا سلیمان و بامشاد دل خوش هستند که اشتباه شما لفظی بوده باشد وحتما این نکته را هم میدانید که ابراز ندامت وعذرخواهی آدمها را بزرگتر میکند درغیر این صورت به شما پیشنهاد میکنم《بی تکیه گاهی》و《ازنسل آفتاب》باباچاهی که زاده همین منگان است را […]

جناب دکتر همتی سلام

حضرتعالی را سیاستمدارواقتصادان باادب وبااخلاقی میدانستم
ساکنان سرزمین ناخدا سلیمان و بامشاد دل خوش هستند که اشتباه شما لفظی بوده باشد
وحتما این نکته را هم میدانید که ابراز ندامت وعذرخواهی آدمها را بزرگتر میکند
درغیر این صورت به شما پیشنهاد میکنم《بی تکیه گاهی》و《ازنسل آفتاب》باباچاهی که زاده همین منگان است را مطالعه نمایید تا درجایگاه یک مقام عالی رتبه ورسمی کشور اندکی سواد اجتماعی وادبیات شما تقویت شود
اینجا دیار 《شیخ های باسخاوت ونیکو منش است#شیخ حاتم بزرگ وفرزندانش.فرهنگ وادب قدمتی طولانی داشته وتاسیس مدرسه به سبک آموزش وپرورش فعلی درسال ۱۳۱۱#مدرسه عنصری.سلیمانیه#با همت شیخ سلیمان نصوری.موید این ادعا است
اینجا دیار هنرمندانی است که اعجاز دستهایشان 《هنر سفالگری》شهرت جهانی دارد
وشور نی انبان شادروان احمد خماس .صدای صلح وتعامل بوده است
بانکدار عزیز
مگر میشود اسم پارس جنوبی.منطقه عملیاتی نار وکنگان رانشنیده باشید آیا تا به حال با خود فکر کرده اید چه دستاوردی برای بقول خودتان منگان داشته است بله.این غولهای بی شاخ ودم زمین ابا واجدادی مردمش را با ثمن بخسی به یغما بردند
دریا را که هرروز مشی رمضون با قایق کوچکش روزی از آن میگرفت آلوده کردند.وارمغانش برای این مردم نجیب ریه های پرازگاز وفرزندان سرطانی وناقص الخلقه خواهد بود وتراول ها برای ولنجک نشینها وساکنان خیابان ثارالله وصاحبان حسابها دربانک های سوئیس!
جناب ریس پول وارز:مردمانی که بذل وبخشش راز همین آبی منتها به ارث برده اند
قاچاقچی خطاب کردن.جفاست
مرزدارانی که علاوه بر پاسبانی از خط مرزی ومیزبانی بهشت
مجبورند برای زنده مانی وگذران عمر ازته لنجی که حق قانونی آنهاست استفاده کنند
وبوسیله بالانشین ها متهم به حمل قاچاق شوند
عبدالناصر همتی:غول صنعت سالهاست این مردم نجیب را آزرده خاطر کرده است
خواهش میکنم
شما نمک به زخم نپاشید
اگر این مهمان ناخوانده که خوی استبدادی هم دارد
فرزندان منگان ومناطق پیرامونی را باور داشت ودر بحث اشتغال ودیگرزیر ساخت ها آنها را بکار میگرفت
به قول جنابتان ما قاچاقچی نمی شدیم
راستی اگر روزی از برج عاج پایتخت دل کندید
وقصد جنوب کردید
قاچاقچی ها
میتوانند شما را به صرف گمنه وقلیه ماهی دعوت کنند
حتما آن روز واقعیت ها را بهتر خواهید دید
اقتصاددان
#بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست
روزگارتان سبز

  • منبع خبر : نصیر بوشهر