شهر نا ایمن پیامد بی توجهی به ضوابط شهرسازی است. نویسندگان قانون شهرداری در طی نیم قرن گذشته به موضوع ایمنی شهر توجه داشتند و در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری بطور شفاف شهرداری ها را ملزم نمودند تدابیر لازم را برای حفظ شهر از خطر سیل اتخاذ نمایند. افزون بر آن ، […]

 

شهر نا ایمن پیامد بی توجهی به ضوابط شهرسازی است. نویسندگان قانون شهرداری در طی نیم قرن گذشته به موضوع ایمنی شهر توجه داشتند و در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری بطور شفاف شهرداری ها را ملزم نمودند تدابیر لازم را برای حفظ شهر از خطر سیل اتخاذ نمایند. افزون بر آن ، در بند ۲ ماده مذکور یکی دیگر از وظایف این نهاد محلی را تنظیف مجاری آب و نگهداری آن ذکر نمودند.

با این وصف چنانچه آب به سبب عدم تنظیف جوی به مسکن سالخورده ای وارد و منجر به مرگ وی شود آیا سخن از قتل غیر عمدی مسوولان شهری بجا است؟ در صورت اثبات تقصیر شهرداری به پرداخت دیه و جبران خسارتهای مالی محکوم می شود.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین