نصیر بوشهر – حسین حشمتی – دراواخرماه شعبان به سر می بریم،ماهی که غیرازمیلاد مسعودامامان سوم،چهارم و دوازدهم،تولدقمر بنی هاشم ابوالفضل العباس هم در یکی از روزهایش به ثبت رسیده وبه همین دلیل است که ماه سرور وشادمانی شعیان نامیده می شودو،بی مناسبت نبوده که پیامبر گرامی اسلام (ص)فرموده اند،شعبان ماه فراوانی روزی مومنان است، […]

نصیر بوشهر – حسین حشمتی – دراواخرماه شعبان به سر می بریم،ماهی که غیرازمیلاد مسعودامامان سوم،چهارم و دوازدهم،تولدقمر بنی هاشم ابوالفضل العباس هم در یکی از روزهایش به ثبت رسیده وبه همین دلیل است که ماه سرور وشادمانی شعیان نامیده می شودو،بی مناسبت نبوده که پیامبر گرامی اسلام (ص)فرموده اند،شعبان ماه فراوانی روزی مومنان است، (ثواب الاعمال ص۶۲). یکی از تفاوت های ماه
شعبان باماه های دیگراین است که بدرود گوی ماه‌ شعبان ودرود گوی ماه
رمضان است،ماه پُر طراوتی که خاک کشورمان ایران را آنچنان باافلاک قرین می سازدکه گویی میان دست های ماوستارگان آسمان،فاصله ای نیست واگر دست درازکنیم می توانیم یکی ازانهارالمس نمائیم.
برتری دیگر شعبان،فرصت تهذیب وآمادگی مومنان برای ورود به ماه رمضان است که مناجات شعبانیه یکی از معروف ترین ادعیه ی این ماه می باشد،مناجاتی که رهبر فقید انقلاب(امام خمینی) در سخنرانی های خویش،مکررا آنراتلاوت می کردوخالی ازلطف نیست اگرماهم این دعای تسکین دهنده رازمزمه کنیم که:الهی هب لی کمال انقطاع الیک واَنرِ ابصار قلوبنابضیاء نظرهاالیک،حتی تخرق ابصار القلوب حُجب النور،فتصل الی معدن العظمه وتصیرارواحنا…
معبودا،مرا به کمال گُسستن(از خلق)و پیوستن به خودت برسان و دیده ی قلبم را با فروغی که با ان ترا می بینند روشن فرماتاچشم دل ما حجابهای نورانی را پاره کند وبه کان عظمت و جلال رسد و جانهای مابه مقام‌والای قُدس توبپیوندد.
واقعاتوقع نائل آمدن به فیض این دعا،برای نگارنده،خیلی سخت است اماامیدوارم که بانظر عنایت حضرت دوست، فرصت ذیقیمتی دراختیاراین بنده ی ناچیزقرارگیرد تا از پیشگاه بخشاینده ی مهربان طلب عفوکنم،اما چگونه؟ نمی دانم برای شما هم پیش آمده که اگر بخواهید با رب غفورسخن بگوئید و یک تقاضایی داشته باشیدچگونه باید آن خواسته رامطرح کنید؟بنده که حقیقتا نمی دانستم خواسته ام راباچه روشی باخدایم درمیان بگذارم؟وچنین بودکه بااین دعانورانی ودل پذیرآشناشدم. دردعای دیگری میخوانیم که: الهی هب لی قلبا یدنیه منک شوقه ولسانایرفع الیک صدقه ونظرایقربهُ منک حقُه. خداونداقلبی عطایم فرما که شوقش اورا به تو نزدیک سازد وزبانی که صدقش به سویت بازآید و نظری که حقش موجب قُرب درگاهت شود، در دعای فوق الذکر،عطایائی همچون(قلب مشتاق،زبان صادق ونظرحق)از حضرت ((الله)) تبارک و تعالی تقاضا شده اند،انگار این تقاضاهای گرانبهاقبلاباماآشنابوده اند امادرفطرت ماباحجاب غفلت روی پنهان کرده بودندواکنون بازمزمه ی این فراز،به یادمان آمدندواین باوررادروجودمان تقویت کردند که بابندگی حضرت حق،جّل جلالُه زیر این چرخ کبود،از هرچه رنگ تعلق
چرخ کبود،از هرچه رنگ تعلق پذیردآزادشده وتنهااورا می پرستیم وامید که چنین فیض فاخری نصیب تمامی مسلمانان جهان واین کمترین و ناچیزترین بنده ی خداوند رحمان و رحیم گردد،آمین

  • منبع خبر : نصیر بوشهر