سه فصل با ترس و لرز تیم داری کردند وزارت نفت یک روز امیدواری می داد یک روز ناامیدی! پارسی ها می گفتند نام جم فقط به تیم وصل کردند تیم مالک اش پارس جنوبی است ! مدیران نفتی اولین ضربه برای سقوط تیم باتغییر مدیرعامل زدند تا مهندس رضائیان کاربلد از تیم فاصله بگیرد […]

سه فصل با ترس و لرز تیم داری کردند وزارت نفت یک روز امیدواری می داد یک روز ناامیدی!
پارسی ها می گفتند نام جم فقط به تیم وصل کردند تیم مالک اش پارس جنوبی است ! مدیران نفتی اولین ضربه برای سقوط تیم باتغییر مدیرعامل زدند تا مهندس رضائیان کاربلد از تیم فاصله بگیرد و مدیریت تیم لیگ برتری به یک منشی دفتر برسد که نمی دانست توپ فوتبال چند گرم است!
انتخاب فراز کمالوند سفارشی بود دیدگاه رضائیان فرد دیگری بود فراز به پارس جنوبی جم تحمیل شد تا کلید سقوط از شروع زده شود !
حواشی ها ی تیم پارس تمامی نداشت تیمی بسته شد در حد سقوط و در آخر به اهداف خود رسیدند !
فراز وقتی شرایط تیم نامناسب دید حامی اش هم داشت جدامی شد بهانه هایش شروع کرد یک روز محل اسکان تیم یک روز دیگر کمبود امکانات و سایر موارد را رسانه ی می کردتا جایی که گفت دیگر نمی توانم ادامه دهم و ازتیمی که خود بسته بود جدا شد ! تا نیمکت پارس به پرفسور هومن افاضلی استاد تیم های سقوطی ایران برسد ایشان که باور نمی کرد روزی سکاندار یک تیم پر هوادار جنوبی شود آنچه در فوتبال اندوخته بود به کار گرفت تا ناجی این تیم شود ولی مشکلات مدیریتی بی داد می کرد و روی اعصاب وروان تیم بود بازی با استقلال هم بهانه شد تا افاضلی مربی پارس شبانه جم را ترک کند چون می دانست دیگر نمی تواند معجزه کند وسقوط تیم پارس چون سایر تیم ها به نامش نوشته خواهد شد وی راهی ماشین سازی تبریز گردید بدون رضایت باشگاه پارس جنوبی جم !
مربی سابق تیم ملی جوانان پورموسوی سومین سرمربی شهر جم شد پا قدم سید خوب بود اما دیگر همه چیز دیر شده بود این مربی پاک و جوان گرا کاری از دستش برنمی آمد ،حتی نمی توانست معجزه کند پارس جنوبی جم تیمی که مثل بچه سرراهی شده بود همه داخل سرش می زدند از وزارت نفت بگیر تا سایر مسولین استان باتغییرات مدیریت در منطقه ویژه اقتصادی و آمدن مهندس خرمدل یک مقدار آرامش به تیم برگشت وروددوباره مهندس رضائیان شوک وارد تیم کرد اما کافی نبود چون دیدگاه وزارت نفت تیم داری در لیگ برتر نبود وزیر نفت در هر مصاحبه اش تیم های نفتی را باحرف هایش نابود می کرد!
کلید سقوط تیم پارس جنوبی جم در جیب مسولین وزارت نفت بود و در بازی آخر هم در مقابل یک تیم نفتی سقوط پارس جنوبی جم را رقم زدند تاپایان تیم داری تیمی باشد که فصل اول لیگ برتر پدیده لیگ برتر شده بود.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر