نصیربوشهر – حسین رویین: همین ایام بود هفته نامه وزین نصیر همیشه تریبون وصدای مردم بود. مدیر مسئولش جانباز حاج حسن لاوری که برای آب وخاک ومیهن در جبهه ها حضور مستمر داشت، تا آنجا که پایش،قطع شد. لاوری پایش قطع شداما تعهدش،به اندیشه وآرمانهایش هرگز قطع نشد. اودر زمینه پرورش قلمدار پیشوای بینظیری بود،یکی […]

نصیربوشهر – حسین رویین:

همین ایام بود
هفته نامه وزین نصیر همیشه تریبون وصدای مردم بود.
مدیر مسئولش جانباز حاج حسن لاوری که برای آب وخاک ومیهن در جبهه ها حضور مستمر داشت، تا آنجا که پایش،قطع شد.
لاوری پایش قطع شداما تعهدش،به اندیشه وآرمانهایش هرگز قطع نشد.
اودر زمینه پرورش قلمدار پیشوای بینظیری بود،یکی از محصولاتش، *این کمینه است.*
نگارنده در ستون *طنـــزنصیر* بمدت پنجسال ستون ثابتی بنام *پچپچک گرگوبرازگونی* داشتم.
نصیر به لحاظ،سیاسی بودن ومطالب تخصصی،
برای رفع خستگی جان میدادبرای یک ستون طنز که حضرت لاوری عزیز این بنانهاده بود و پچپچک های گرگو برازگونی بلحاظ به روز بودن مطالب ومتنوع وسلیس بودن آن در میان مردم استان جایگاه خودشو تثبیت کرده بود، اهل مطالعه هر دوشنبه بعد از خواندن مطالب محتوایی نصیر به ستون گرگو میجهیدند تا لبی به تَرنَم خنده خیس نماید.
نصیر ومن در جشنواره یازدهم سراسری مطبوعات ( *طنــزمکتوب*) نفـر اول شد.
من از دست وزیر وقت قلم زرین ولوح بلورین وهشت سکه تمام بهار آزادی تحویل گرفتم.این مطلب تو جام جم وایران منعکس شد.
که کلیه نُسَخ جام جم وایران در اون شماره در برازجان مفقود گردید!
چرائیش بماند.
این رخداد از نظر استاندار وقت نیز حائز اهمیت قرار گرفت، و جناب استاد عبدالله آورا به نمایندگی تام الاختیار استاندار به دفتـرنصیروزین آمد،وضمن تبریک به جاب لاوری ومجموعه نصیر واین کمینه یک سکه بهار آزادی از جناب استاندار هدیه فرمودند.
یادیادگاران
حـــُر مهاجر

  • منبع خبر : نصیر بوشهر