آریاساسول
نامه انجمن های محیط زیستی استان بوشهر به دادستان کل کشور در خصوص اراضی متصرفی آریا ساسول 08 دی 1399

نامه انجمن های محیط زیستی استان بوشهر به دادستان کل کشور در خصوص اراضی متصرفی آریا ساسول

بسمه تعالی دادستان محترم کل کشور سالم علیکم احتراما همان گونه که می دانید ومستحضر هستید، برای حل بخشی از مشکلات انسان نباید هویت کل یک مجموعه محیط زیستی را فدای جزء نمود . همانا در مسائل مربوط به برنامه ریزی ها، درک زیست بوم منطقه بسیار مهم و قابل تامل می باشد. لذا بهره […]