بسمه تعالی دادستان محترم کل کشور سالم علیکم احتراما همان گونه که می دانید ومستحضر هستید، برای حل بخشی از مشکلات انسان نباید هویت کل یک مجموعه محیط زیستی را فدای جزء نمود . همانا در مسائل مربوط به برنامه ریزی ها، درک زیست بوم منطقه بسیار مهم و قابل تامل می باشد. لذا بهره […]

بسمه تعالی
دادستان محترم کل کشور
سالم علیکم
احتراما همان گونه که می دانید ومستحضر هستید، برای حل بخشی از مشکلات انسان نباید هویت کل یک مجموعه محیط زیستی را فدای جزء نمود . همانا در مسائل مربوط به برنامه ریزی ها، درک زیست بوم منطقه بسیار مهم و قابل تامل می باشد. لذا بهره مندی از چشم اندازهای طبیعی بومی مصداق آیه » قل سیروا فی الارض …« حق عموم مردم است .
شهرستان عسلویه در جنوب ایران واستان بوشهر قرار دارد هم اکنون عسلویه گم شده در آلودگی پتروشیمی هاست و
درگیر صنعت نامتوازن گاز و نفت می باشد ، محیط زیست این شهرستان در شرایط بحرانی قراردارد ، پارک ملی دریایی – ساحلی نایبند تنها میراث طبیعی بومی این شهرستان است و تنها داشته طبیعی است که زیر سایه فلرهای بلند برای مردم این دیارباقی مانده است ،مدیران پایتخت نشین، شرکت های مستقر در عسلویه از هر فرصتی استفاده می کنند تا از اراضی این پارک برای اقامتگاه و استفاده شخصی بهره گیرند.
هر روزفشار برای اشغال حریم منطقه حفاظت شده نایبند بیشتر می شود، صنایع گاز وپتروشیمی امان از زندگی مردمان وزیستمندانش ربوده اند ، نفس ها برای جنبندگان آن به شماره افتاده است، اراضی کشاورزی و ساحلی آن تحت سیطره پتروشیمی ها درآمده اند، آلاینده ها تا عمق جان مردمان ساحل نشین عسلویه نفوذ کرده است ، سال ها
است که روند بهره برداری بدون پاالیش و سرازیری آلاینده به قلب پارک ملی دریایی –ساحلی نایبند همچنان ادامه
دارد، آب های ساحلی کدر شده و ذخیره گاه های طبیعی را تهدید نموده است ،صیادان بیکار شده اند وکودکان در
معرض بیماری های لاعالج حاصل از تمرکز بیش از حد آلاینده ها قرار دارند . تنها نقطه دلخوشی و داشته طبیعی این
مردم منطقه حفاظت شده نایبند است با همین نام که ریشه در تاریخ ، فرهنگ وهویتشان دارد.
آنچه دل مردم این شهرستان به درد آورده است در این مقال نمی گنجد آسیب و خسران صنعت گاز سال ها بر پیکر
این مرز وبوم باقی خواهد حال چندی است که یک نوع زمین خواری بزرگ دیگراتفاق افتاده است این بار در منطقه حفاظت شده نایبند، شرکت پتروشیمی آریا ساسول برای ساخت مجتمع مسکونی – اقامتگاهی مجموعه کارکنان خود
قریب ۳ هکتار از اراضی این پارک را به تملک درآورده وبا ایجاد سازه های فلزی تحت عنوان مجتمع گردشگری
به حریم امن گونه های منحصر به فرد آبزی وخشک زی نایبند تجاوز نموده است . تصرف این اراضی دل مردم
بومی وفعالان محیط زیست را به درد آورده است.
لذا اجرای طرح مجتمع مسکونی – اقامتگاهی آریاساسول در حریم منطقه حفاظت شده نایبند ، نقض صریح اصل
پنجاه قانون اساسی و بی توجهی به سند ملی محیط زیست است. در ماده چهارم سند ملی محیط زیست به صراحت به
جرم انگاری محیط زیستی تاکید دارد. »براساس قوانین و مقرارت سازمان حفاظت محیط آن دسته از اعمالی را که
ماهیت و یا موجودیت پارک ملی را به خطر انداخته و یا تهدید مینماید، ممنوع بوده و میبایست شدیدا با آنها
برخورد شود. « همچنین بر اساس مصوبه شورایعالی شهر سازی و معماری مصوبه مورخ ۴۱/۶/۷۹ « قرار
گیری فعالیت های انسانی وشهرک سازی در مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست، عرصه ها و ذخیره گاههای جنگلی
و مراتعی ، واگذاری آن ها قانونا ممنوع است .«
بدین وسیله ما انجمن های محیط زیستی استان بوشهر، امضا کنندگان این نامه در راستای پایداری سرزمین و پیشگیری
از پیامدها و عواقب غیر قابل جبران ملی ومحلی در منطقه حفاظت شده نایبند و در راستای ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی
کیفری مصوب ۱۳۹۲ از جنابعالی به عنوان عالی ترین مقام دادستانی تقاضا داریم نسبت به صدور دستور بررسی
وجهت جلوگیری از تخریب بی رویه محیط زیست منطقه نایبند با شرکت پتروشیمی آریاساسول و تعقیب و برخورد
قانونی صورت گیرد .
انجمن های محیط زیستی استان بوشهر
۱-انجمن یاوران سبز اندیش طبیعت گناوه
۲ -انجمن دیده بان زیست بوم دشتستان
۳ -انجمن فرهنگ سازان سبز اندیش دشتستان
۴ -انجمن زمین پاک دشتستان
۵ -انجمن نبض زمین کنگان
۶ -انجمن زیست محیطی سوکای دیر
۷ -کانون رشد وتوسعه نجیرم دیر
۸ – انجمن دوستداران طبیعت سعدآباد
۹-انجمن نبض سبز دیلم
۱۰– انجمن نجوم استان بوشهر
۱۱ -موسسه سیراف پارس کنگان
۱۲ -موسسه پرنده نگری چکاوک خلیج فارس
۱۳ -انجمن شول سبز گناوه
۱۴ -انجمن توسعه پایدار نایبند عسلویه
۱۵ -انجمن حافظان مند بردخون دیر
۱۶ -انجمن حمایت از طبیعت کوه سیاه بوشکان دشتستان
۱۷ – موسسه مهر اندیش جوانان امروز کنگان
رونوشت : -مدیرکل محترم منابع طبیعی دادستانی کل کشور – مدیر کل محترم سازمان حفاظت محیط زیست کشور –
مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست استان بوشهر- دفتر نماینده محترم مردم جنوب استان بوشهر- اداره کل بازرسی استان بوشهر
استانداری بوشهر

*عکس از ایسنا*

  • منبع خبر : نصیر بوشهر