اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر
دو پروژه مهم استان که نیاز است تمام شود! 31 مرداد 1399
رضا سیاهوشی

دو پروژه مهم استان که نیاز است تمام شود!

مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان بوشهر پروژه هائی که ذیلاً به ان اشاره می گردد برای ساکنین شهر بوشهر مهم و اثرگذار هستند . لطفاً جهت تکمیل و بهره برداری از آن توجه ویژه  نمایید. مورد اول ؛ بیش از یک سال است که اداره راه و شهرسازی در اقدامی عجیب و پس از […]