جهان و اصل عدم قطعیت
جهان و اصل عدم قطعیت ۲۴ فروردین ۱۳۹۹
دکتر اصغر ابراهیمی

جهان و اصل عدم قطعیت

در اوائل قرن بیستم هنگامی که جهان دستخوش حوادث بسیاری بود، و جهان در تب و تاب جنگ جهانی اول می سوخت و و هنوز گدازه های این جنگ فروکش نکرده بود، و دنیا آبستن جنگی جهانی دیگر بود، انقلابی شگرف در دنیای علم در حال شکل گیری بود، عطش دانستن و اشتیاق اکتشاف رموز […]