حسین جواهری
دبیرستان سعادت بوشهر در چرخه آموزشی سال های ۱۳۳۴_۱۳۳۵ خورشیدی ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
حسین جواهری

دبیرستان سعادت بوشهر در چرخه آموزشی سال های ۱۳۳۴_۱۳۳۵ خورشیدی

تا پیش از سال های آموزشی نامبرده. سازگان آموزشی کشور سازگان نامیده به «علمی» بود بدین درونمایه کسی که سال پنجم علمی را با گذراندن آزمایش نهایی با پیروزی سپری می کرد دارنده دیپلم پنجم علمی می بود و پس از گذراندن چرخه آموزش نظامی با درجه ستوان سومی روانه خویشکاری سربازی می شد اما […]

میرزا حسن خان وثوق (وثوق الدوله)-بخش چهارم ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
سیاستگزاران دوره قاجاریه

میرزا حسن خان وثوق (وثوق الدوله)-بخش چهارم

ح-۶- واکنش در برابر پیمان نامه: ژرفا و دامنه ی ستیزها نشان می داد که هواداران پیمان نامه بسیار اندک بودند هرگز نتوانستند بایستگ انجام (اثبات) آنرا بازنمایی کنند. به همین انگیزه با پخش آگاهانیدن دستینه پیمان نامه ها ستیزها آغاز شد و هنگامی رو، به افزایش نهاد که بریتانیا انجام پیمان نامه را پیش […]

میرزا حسن خان وثوق (وثوق الدوله)-بخش سوم ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
سیاستگزاران دوره قاجاریه

میرزا حسن خان وثوق (وثوق الدوله)-بخش سوم

…(دنباله گزاره پیمان ح-۳): با نگرش به چیرگی بریتانیا بر یگان های سپاهی ایران، نکته اینجاست که اگر دولت انگلیس یا همدستان آن، ایران را بیم می دادند، پیمان نامه چه پاسخی داشت؟ راستینه این است که چالش پدافند از ایران در برابر یورش بیگانه رها شده مانده بود. این زمینه با نگرش به چالش […]

میرزا حسن خان وثوق (وثوق الدوله)-بخش دوم ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
سیاستگزاران دوره قاجاریه

میرزا حسن خان وثوق (وثوق الدوله)-بخش دوم

“پیشکش به استاد گران سنگ جناب آقای مهدی حق نجات” ح-وثوق الدوله و قرارداد ۱۹۱۹٫م (۱۲۹۸خورشیدی) ح-۱- سال های جنگ جهانی نخست و پس از آن برای ایران چرخه ای بسیار دشوار بود تا جایی که گونه ای ایستایی (Stagnation) و آماسش فزاینده بر کشور ایران چیره گردید. گنجینه کشور تهی و حقوق کارمندان ماه […]

میرزا حسن خان وثوق (وثوق الدوله)پیوندگر پیمان نامه ۱۹۱۹٫م-بخش اول ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
سیاستگزاران دوره قاجاریه

میرزا حسن خان وثوق (وثوق الدوله)پیوندگر پیمان نامه ۱۹۱۹٫م-بخش اول

“نقش تو در زمانه بماند چنانکه هست- تاریخ حکم آینه دارد هرآینه- “پیشکش به فرهنگی فرهیخته جناب آقای عبدالخالق مذکوری” وثوق الدوله” الف- “پیش گفتار”: “چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا-سنایی” شوربختانه؛ در یک صد و پنجاه سال واپسینه میهن ما، شماری صدراعظم، رئیس الوزرا و نخست وزیرانی چون امین السلطان و […]

شاهزاده عبدالمجید میرزا عین الدوله(چشم دولت)- بخش پایانی ۱۵ فروردین ۱۳۹۹
سیاستگزاران دوره ی قاجاریه

شاهزاده عبدالمجید میرزا عین الدوله(چشم دولت)- بخش پایانی

ج- دوری از کانون کشور: عین الدوله پس از برکنار شدن از جایگاه صدارت به فریمان مشهد و سپس به مازندران پرت می شود و در روند درگذشت مظفرالدین شاه و تاجگذاری محمدعلی میرزا از تهران دور بوده است این دوری از تهران نزدیک به دو سال به درازا می کشد. در چرخه ی همین […]

شاهزاده عبدالمجید میرزا عین الدوله(چشم دولت)- بخش نخست ۰۳ بهمن ۱۳۹۸
سیاستگزاران دوره ی قاجاریه

شاهزاده عبدالمجید میرزا عین الدوله(چشم دولت)- بخش نخست

الف- زادروز، زادگاه و تبار: شاهزاده (سلطان) عبدالمجید میرزا فرزند سلطان احمد میرزا عضدالدوله و نوه ی فتحعلی شاه قاجار در سال ۱۲۳۴ خورشیدی(۱۲۶۱ هـ.ق) در تهران زاده می شود. او جوانی تندخو، خشن، سخت گیر و سرکش بوده است. ب- دانش اندوزی ها: فراگیری های شاهزاده قجری از پنج سالگی در خانه و نزد […]