حمل و نقل
به بھانه ۲۶ آذر روزحمل و نقل، موقعیت سازمان اتوبوسرانی در زندگی شھروندان ۲۵ آذر ۱۳۹۹
نعمت شیخ سقا

به بھانه ۲۶ آذر روزحمل و نقل، موقعیت سازمان اتوبوسرانی در زندگی شھروندان

نصیر بوشهر – نعمت شیخ سقا – *- دیپلماسی شھری سیاستی مطلوب و مدرن برای ارتقاء صلح و امنیت- حقوق بشر- استانداردھای زندگی – کیفیت زندگی شھروندان- تجدید حیات فرھنگ اجتماعی وفضای ھای عمومی ، مشارکت وعمل است. *- نقش جدید شھرھا دررابطه با مھاجرت مردم از شھرھا و روستاھای اطراف به شھرھای برخوردار، ایجاد […]

تصادفات جاده ای جبر است یا اختیار؟ ۲۴ آذر ۱۳۹۸
به بهانه ی روز حمل و نقل26  اذر ماه

تصادفات جاده ای جبر است یا اختیار؟

یکی از مباحث عمده ی تاریخ بشر مقوله ی اعتقاد به جبر و یا اختیار در زندگی بشر است. قبل از آنکه در بین متکلمین و فلاسفه اسلامی مباحث اینکه امور و عملکرد انسان ها از سر جبر است یا اختیار،اوج بگیرد این مباحث در قبل از اسلام در دارالعلم ها و دانشگاه های جندی شاپور و چند مرکز علمی دوران ساسانیان و قبل از آن بحث روز بوده است و نحله های فکری هر کدام دلایلی بر رد یا قبول یکی از آن ها داشته اند.....