رباب عبیدی
شورای پنجم وشهردارفعلی وارث پروژه های نیمه تمام،ناقص الاجراوغیرفنی! ۰۹ دی ۱۳۹۸
رباب عبیدی ، عضو دو دوره شورای شهر بوشهر

شورای پنجم وشهردارفعلی وارث پروژه های نیمه تمام،ناقص الاجراوغیرفنی!

  ارزیابی شما از عملکردعمرانی،فرهنگی و اجتماعی شورای شهر بوشهر چیست؟ موضوعی که نمی توان از نظر دور داشت این است که شورای پنجم وشهردارفعلی وارث پروژه های نیمه تمام ، ناقص الاجراوغیرفنی که درنتیجه عدم نظارت صحیح واصولی برخی از اعضاشورای چهارم و دستگاه متولی که درراس آن شهردار پیشین بوده،میباشد اما درهر حال […]