ارزیابی شما از عملکردعمرانی،فرهنگی و اجتماعی شورای شهر بوشهر چیست؟ موضوعی که نمی توان از نظر دور داشت این است که شورای پنجم وشهردارفعلی وارث پروژه های نیمه تمام ، ناقص الاجراوغیرفنی که درنتیجه عدم نظارت صحیح واصولی برخی از اعضاشورای چهارم و دستگاه متولی که درراس آن شهردار پیشین بوده،میباشد اما درهر حال […]

 

ارزیابی شما از عملکردعمرانی،فرهنگی و اجتماعی شورای شهر بوشهر چیست؟
موضوعی که نمی توان از نظر دور داشت این است که شورای پنجم وشهردارفعلی وارث پروژه های نیمه تمام ، ناقص الاجراوغیرفنی که درنتیجه عدم نظارت صحیح واصولی برخی از اعضاشورای چهارم و دستگاه متولی که درراس آن شهردار پیشین بوده،میباشد اما درهر حال افرادی که به عنوان منتخب شورا بر کرسی شورا تکیه میزنند،علی القاعده میبایست نهایت سعی و کوشش خود را بکارگرفته تا پس از اتمام دوره شورا حداقل شرمنده وجدان خود و علی الخصوص مردم نباشندبا این توضیح که علی رغم همه سوء مدیریت ها وهدردادن منابع مالی شهرداری(المان میدان انقلاب ،سنگفرش خ انقلاب و…..) توسط شهرداروقت مجددا ایشان را به عنوان شهردار(با۸رای) انتخاب نموده وحتی زمانی که قانون به ایشان اجازه تصدی مدیریت شهرداری را نمیداد(بازنشستگی)توسط تعدادی از اعضا با شرکت نکردن در جلسه انتخاب شهردارجدیدوبه حدنصاب نرسیدن جلسه همچنان حمایت میشد،و همین پافشاری ازسوی بعضی ازاعضا باوجودپایان یافتن مهلت قانونی انتخاب شهرداروسرپرست شهرداری گواه براین مدعاست که با وجود همه اشتباهات، ایشان را به عنوان شهردارمنتخب خودهمچنان تایید میکردندو همین تعلل هادرتصمیم گیری و عدم جمع بندی نهایی (انتخاب شهردارجدید)باعث عقب ماندگی وبرزمین ماندن بسیاری از اقدامات وسروسامان دادن به پروژه های نیمه تمام و مشکل دار درشهر گردید،پس بنابر این شورا میبایست پاسخگوی طولانی شدن انتخاب شهرداروتایید خطاهای شهردارپیشین(انتخاب مجددایشان) به افکار عمومی نیز باشند،ازسوی دیگر شورای پنجم از ابتدا به دلیل کشمکش های درونی برای بدست آوردن ریاست،جبهه بندیهای سیاسی، عدم تفاهم وعدم هم افزایی،بی تفاوتی وعدم حمایت نسبت به نظرات سازنده یکدیگر،عدم رعایت حرمت و شان و جایگاه شورا در جلسات و…..، نتوانسته حتی در اتمام پروژه های عمرانی عملکردقابل قبولی داشته باشد که اثرات این سوء مدیریت را میتوان در ناتوانی درعدم نظارت بر ابتدایی ترین کارها مانند خط کشی خیابانها سطح شهرتوسط شهرداری، اجرای ناقص وغیرفنی تقاطع غیر هم سطح میدان آزادی و استفاده از روشهای قدیمی در بدنه پل(خاک وبلوک)، عدم اتمام پروژه چرخ و فلک و هزینه های هنگفتی که به سبب دیر کرد وپوسیدگی ادوات مربوطه بر دوش شهروندان گذاشته شده،عدم اجرای پروژه فانوس دریایی که با تمام نا همگونی طرح(تاریخی وهویتی)که میبایست قبل از اجرا دستور استعلامات لازم توسط شورای چهارم (به عنوان مدیران ناظر)از دستگاههای ذیربط اخذ می گردید و سپس مصوبه اجرای پروژه در دستور کار قرار می گرفت را میتوان درحوزه عمرانی نام بردوهمچنین دراجرای پروژه پارک لیان نیز با ایجاد سرویس بهداشتی آنهم با استفاده از مصالح ناهمگون باساحل (سنگ سیاه وسفید)به جای استفاده از مصالح بومی باعث کور شدن دید دریا نیز گردیده وهمچنین با اجرای سنگفرش درکنارساحل به طبیعت بکر وشنی پارک مزبور خدشه وارد نموده اند.
درحوزه فرهنگی به این گستردگی نیز تنهابه اجرای چند جشن و برگزاری مراسمات بسنده نموده اند که البته نه اینکه در نوع خود مهم نیست بلکه تمام کار فرهنگی این نیست.

چه پیشنهاداتی برای بهتر شدن عملکرد شورای شهر بوشهر دارید؟
با توجه به مصوبه‌ ارزشمندی که در نتیجه آن مالیات بر ارزش افزوده نسبتا خوبی به شهرداریها تعلق میگیرد ،شورا میتواند با استفاده از نظرات و تخصص کارشناسان نخبه و تحصیلکرده سالم،متعهد در رشته های عمرانی،شهرسازی ،.معماری و …. درون شهرداری ودرصورت نیاز خارج از شهرداری به منظورمشاورطراح ونظارت بر پروژه های عمرانی وفنی وهمچنین متخصصین و کارشناسان مالی و اقتصادی نسبت به بودجه بندی وحذف هزینه های غیرضروری از هدر رفت منابع مالی ممانعت نموده درضمن اینکه برنامه ریزی برای تعریف منابع مالی جدید را نیز در دستور کار خود قرار دهد تا قادر باشند توازنی در کسب درآمد و هزینه های مترتب بر شهر بوجودآورده و درعین حال نمی بایست از کارهای فرهنگی و اجتماعی در جلب مشارکت مردم به منظور همکاری در حفظ و حراست از داشته ها و تاسیسات شهری و ایجاد روحیه تعلق(بی تفاوت نبودن نسبت به پاکیزگی و رعایت نظافت شهر) ،مطالبه گری و حمایت ازدلسوزان وشهروندان فعال در کلیه زمینه ها(استفاده از نظرات سازنده آنها)که صد البته موجب کاهش چشمگیری در هزینه های شهرداری میگردد،غافل بود.

نظرتان درخصوص تیم داری شهرداری بوشهروهزینه کرداعتبارات شهر بوشهر برای فوتبال بنویسید؟
حمایت و پشتیبانی ازهمه تیم ها اعم از پایه وقهرمانی یکی از اقداماتی است که شورا و شهرداری میتوانند در حوزه فرهنگی ،ورزشی انجام دهندوبه منظوربهرمندی همه شهروندان و تقسیم عادلانه بودجه فرهنگی(اولویت بندی وتعیین معیار ها وشاخصه ها) به این جهت که تمامی شهروندان بطوریکسان عوارض پرداخت میکنند وبه سبب ایجاد روحیه شادی ونشاط درجامعه وتشویق مردم اعم از پیر و جوان ومیانسال به روی آوری به ورزش همگانی به نوبه خودشهرداری میتواند سهم به سزایی در کاهش آسیب های اجتماعی، کاهش خشونت و آرامش روانی شهرومردمش داشته وبه این دلیل که همه تیم های ورزشی اعتبار،افتخار و آبروی این کهن دیار هستند و حمایت و دلگرمی دادن به آنها باعث ایجاد انگیزه بیشتر برای پیشرفتشان وخشنودی تمامی اهالی ورزش و مردم خواهد گردید.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر