رستم
شخصیت های شاهنامه؛ رستم 12 آذر 1399
محمد رجبی

شخصیت های شاهنامه؛ رستم

نصیر بوشهر – محمد رجبی – شخصیت های شاهنامه، زمینی اند، نه آسمانی، عاری از خطا و اشتباه نیستند! فردوسی حماسه سرای بزرگ ایران و جهان، در اثر جاودانش، قهرمانانی آفریده که بزرگ ترینشان پهلوان بی همال، رستم دستان است و برایش اینگونه مایه می گذارد! که یک نیمه از عمر خود کم کنم / […]