رویکرد متوازن
ابعاد وجودی انسان، رویکرد متوازن ۲۲ فروردین ۱۳۹۹
دکتر اصغر ابراهیمی

ابعاد وجودی انسان، رویکرد متوازن

به هنگام گشایش مشکلی از ملت ات؛ به هنگام گشایش معضلی از خودت؛ به هنگام پیروزی کشور و وطن ات؛ به هنگام دیداری از محبوبی از پس سالیان؛ کدامین نیروی شگرف است به نام غرور و یا بغض که گلویت را از درون می فشارد؟ کدامین انرژیست که به سان مروارید از چشمانت بر روی […]