زنان
زن بوشهری نیز مانند بقیه زنان جایگاه واقعی خود را میطلبد ۱۲ دی ۱۳۹۸
بررسی مهمترین مشکلات زنان بوشهری

زن بوشهری نیز مانند بقیه زنان جایگاه واقعی خود را میطلبد

زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل میدهند طبیعی میباشد زنی که از سلامت فرهنگی اجتماعی برخوردار باشد کودکان سالمی نیز به اجتماع میدهد مشکلات فرهنگی اجتماعی و اقتصادی که کماکان درگیر جامعه میباشد و فکر نکنم تفاوتی جنسیتی خیلی محرز باشد اسلام برای زنان جایگاه رفیعی را معرفی میکند و باید گرامی شمرده شوند […]

بحث خانواده مهمترین مسئله زنان است ۱۱ دی ۱۳۹۸
بررسی مهمترین مشکلات زنان بوشهری

بحث خانواده مهمترین مسئله زنان است

شاید یکی از مسائل مهم زنان درکشورما این باشد که مهم ترین مساله زنان چیست؟ سیاست گذاران .برنامه ریزان .مدیران اجرایی .چه چیز یاچیزهایی رامی بایست دراولویت وخط اصلی کارهای خود قراردهند . از مهم ترین مسائل[...]

بزرگترین معضل، وجه اقتصادی زنان است ۱۱ دی ۱۳۹۸
بررسی مهمترین مشکلات زنان بوشهری

بزرگترین معضل، وجه اقتصادی زنان است

از آنجا که زنان طیف وسیعی از حیات جمعی را تشکیل می دهند، پس در تمامی عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی...نقشی موثر را ایفا می کنند. به عبارتی تداوم، پیشرفت و تکامل جامعه انسانی منوط به حضور مستمر ، تلاش ها و کوشش های زنان دارد. پاسخ به این پرسش که کدام مشکل فرهنگی یا اجتماعی[...]

بخشی از مشکلات بانوان ناشی از مدگراییست ۱۰ دی ۱۳۹۸
بررسی مهمترین مشکلات زنان بوشهری

بخشی از مشکلات بانوان ناشی از مدگراییست

شناخت مشکلات یک قشر از افراد جامعه نیاز به برنامه ریزی مدون، جامع و بررسی اصولی دارد. در قالب یک پیشنهاد می توانم بیان کنم: مطبوعات می توانند در هر شماره با دعوت از کارشناسان، متخصصان، نخبگان، هنرمندان و… بصورت یک مصاحبه با قلمی شیوا به بررسی مشکلات پرداخته و به نتیجه برسند. همچنین صدا […]

نبود وحدت و انسجام برای پیگیری مطالبات ۱۰ دی ۱۳۹۸
بررسی مهمترین مشکلات زنان بوشهری

نبود وحدت و انسجام برای پیگیری مطالبات

عمده ترین مشکلات زنان در جامعه ایرانی شکاف جنسیتی است که از میان ۱۴۴ کشور جهان، ایران رتبه ۱۴۰ را به خود اختصاص داده است.همین وضعیت مانع مشارکت زنان در امور مختلف می باشد.به طور مثال؛ در ایران تعداد زنان سرپرست خانوار ۳ میلیون نفر است که از این میزان بر طبق آمارهای منتشر شده […]