سنت
جدال مدرنیته و سنت در جوامع روستایی ۱۳ آذر ۱۳۹۹
احمد عمویی

جدال مدرنیته و سنت در جوامع روستایی

نصیر بوشهر – احمد عمویی – جدال مدرنیته و سنت گرایی در روستاها با شکست مدرنیته همراه بوده است، رانده از سنت، بازمانده از مدرنیته جایی میان این دو و آرزوی بازگشت به گذشته، بوی خانه های کاهگلی، آغل ، گندم زار و همه چیزهایی که امروز خاطره شده اند . عدم بهره گیری درست […]