عبدالله دشتی مکان
اورِکا!اورِکا! ۳۰ خرداد ۱۳۹۹
عبدالله دشتی مکان

اورِکا!اورِکا!

“آموختنِ اندیشیدن؛ در مدارسِ ما دیگر هیچ خبری از آن نیست. حتی در دانشگاه های مان” نیچه، شامگاهِ بتان، آنچه آلمانی ها کم دارند.قطعه ی ۷ نشرِ مجازیِ نوشته ای از آقای دکتر سهرابِ طاووسی استادِ زبان و ادبیاتِ انگلیسی علیه فردوسی، مُهرِ تأییدی است بر مدّعاهای فراوانِ بحرانِ نقد و ضرب آهنگِ شدیدِ آن. […]

خیال سوته دلان                   ۰۶ اسفند ۱۳۹۸
عبدالله دشتی مکان

خیال سوته دلان                  

من برم صندوق را فردا به کو                                                                   پس بسوزم در میان چارسو تا ببیند مومن و گبر و جُهود          […]