عبدالله دشتی مکان
اورِکا!اورِکا! 30 خرداد 1399
عبدالله دشتی مکان

اورِکا!اورِکا!

“آموختنِ اندیشیدن؛ در مدارسِ ما دیگر هیچ خبری از آن نیست. حتی در دانشگاه های مان” نیچه، شامگاهِ بتان، آنچه آلمانی ها کم دارند.قطعه ی ۷ نشرِ مجازیِ نوشته ای از آقای دکتر سهرابِ طاووسی استادِ زبان و ادبیاتِ انگلیسی علیه فردوسی، مُهرِ تأییدی است بر مدّعاهای فراوانِ بحرانِ نقد و ضرب آهنگِ شدیدِ آن. […]

خیال سوته دلان                   06 اسفند 1398
عبدالله دشتی مکان

خیال سوته دلان                  

من برم صندوق را فردا به کو                                                                   پس بسوزم در میان چارسو تا ببیند مومن و گبر و جُهود          […]