علیرضا کفایی
مطالبه حداقلی، مرارت حداکثری ۲۵ مهر ۱۳۹۹
علیرضا کفایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی

مطالبه حداقلی، مرارت حداکثری

آقای حجاریان در جستاری تحت عنوان “اصلاحات حداقلی، اصلاحات حداکثری” با گریزی به دوگانه “تقلیل مرارت، تقریر حقیقت” به راهبردهای سه‌گانه‌ای می‌رسد که امیدوار است “در آینده‌ای نزدیک، مرزهایی جدید در جریان اصلاحات به‌وجود آید که به ارائه جریان‌شناسی جدید از این جریان منجر گردد”. فرضی است که “آیا می‌شود آن را” باید به تجربه […]