فراموشی حقوق فرهنگیان بازنشسته
فراموشی حقوق  فرهنگیان  بازنشسته! ۲۹ فروردین ۱۳۹۹
عالی بازدار بازنشسته آموزش و پرورش بوشهر و مسئول شورای کانونهای بازنشستگان کشوری استان

فراموشی حقوق فرهنگیان بازنشسته!

پنجشنبه ۲۸ فروردین رئیس محترم قوه قضاییه در اخبار نیمروزی اعلام کردند که طبق فرمان ایشان باید سازمان نظام پرستاری همراه با دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ظرف مدت ۴ ماه دلایل عدم اجرای قوانین مصوبه ای که مطالبات جامعه پرستاری را تامین می کند مشخص و به ایشان گزارش […]