لطف الله شفیعی سیف آبادی
داستان (بوی پیراهن) ۱۹ مهر ۱۳۹۹
لطف الله شفیعی سیف آبادی

داستان (بوی پیراهن)

هوا آفتابی بود ، ولی تکه های ابر اینجا و آنجا در آسمان پهن بود ، باد خنکی از سمت جنوب از کوه هایی که برف زمستانی به روی نوک آنها نمایان بود می وزید ، گندم ها و علف ها که تا نیمه رشد طبیعی خود رسیده بودند از وزش باد به نرمی تاب […]