محمد درایی
جام شکری  ۲۳ مهر ۱۴۰۰
محمد درایی

جام شکری 

نصیربوشهر – محمد درایی:نامه ای ازطرف محمدصغیر ی مسئول باشگاه رئیسعلی دلوار ی که میزبان و مجری جام بود بدست خداکرم سالمی رسید و از باشگاه شاهین بنمانع دعوت بعمل آمده که در این جام شرکت کند . آقای سالمی ازحمیدفقیه ،حیدرنظامی و غلام درایی که در دسترس بودند دعوت بعمل آورد تا در یک […]