اذَامَاتَ العَالِمُ ثِلمَ فیِ الا سلَامِ ثُلمَُه لا یسدّهَا شی الَی یَومِ القِیَامَهِ ●●سید جلیل القدر،روحانی وارسته وپاک سرشت ازتبار سادات فرزانه دیار عالم خیز دشتی(روستای چارک)سید عبدالله حسینی بنجویی غزل خداحافظی را خواند زین پس خطه ساحلی تنگستان گرمای وجود این زاهد نیکو سرشت را دربین خود احساس نخواهدنمود وجایگاه سترگ این عالم مردمی […]

اذَامَاتَ العَالِمُ ثِلمَ فیِ الا سلَامِ ثُلمَُه لا یسدّهَا شی الَی یَومِ القِیَامَهِ

●●سید جلیل القدر،روحانی وارسته وپاک سرشت ازتبار سادات فرزانه دیار عالم خیز دشتی(روستای چارک)سید عبدالله حسینی بنجویی غزل خداحافظی را خواند

زین پس خطه ساحلی تنگستان گرمای وجود این زاهد نیکو سرشت را دربین خود احساس نخواهدنمود وجایگاه سترگ این عالم مردمی وساده زیست که ملجا وپناهگاه در مصائب وسختی ها بود بافقدانی خسارت بار مواجه خواهد شد

●شادروان در کوران انتخابات دوم خرداد ۷۶ در بخش ساحلی تنگستان ،کوشش وتلاشی وافر برای سبد رای سید محمد خاتمی داشتند وآرا پربار درآن خطه به مانند دیگر نقاط استان از جهد افرادی چون این سید خیرخواه ونیک اندیش بود

● سید قرابت ورفاقت قدیمی با سید عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات واعضای شاخص مجمع روحانیون مبارز داشتند،اما این مراودات صمیمانه باعث نشد که برای خود پست وصندلی طلب کنند ،وتنها تمنای او،همواره تا پایان عمر شریف پیگیری مصائب ودردهای مردم بخش ساحلی بود،درب گشاده منزل ساده واخلاق وسخن شیرین از ویژگیهای ممتازی بود که او را درتنگستان ودشتی تا همیشه نیکو نام نمود

●● خدایش بیامرزاد

محمد کرمی فر،۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ هجری خورشیدی

  • منبع خبر : نصیر بوشهر